01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 08:00

01/06/2021 – 08/07/2021: Περίληψη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο άνω των ορίων για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού μέσω σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών»

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΤΩΝ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά Ομάδα κι εφόσον είναι σύμφωνη με το Παράρτημα Α΄ «Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές», το Παράρτημα Β΄ «Συγγραφή υποχρεώσεων» και τους όρους της διακήρυξης, μέγιστης ενδεικτικής και μη δεσμευτικής εκτιμώμενης αξίας του συνόλου των εκτελεστικών συμβάσεων που προβλέπονται κατά τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ και εξήντα λεπτών (8.866.140,60€) χωρίς Φ.Π.Α. 24% (δέκα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων δεκατεσσάρων ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (10.994.014,34 €) συμπ. Φ.Π.Α. 24%).

Η παρούσα Συμφωνία-Πλαίσιο υποδιαιρείται σε τριάντα (30) συνολικά Ομάδες, όπως αυτές φαίνονται συνοπτικά στον Πίνακα του άρθρου 1.2.Γ.1.1 της διακήρυξης και αναλύονται στα Παραρτήματα Α΄ «Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές» και Γ΄ «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» της διακήρυξης, οι οποίες περιλαμβάνουν ηλεκτρολογικό υλικό του Δήμου Αθηναίων, υλικά συντήρησης του δικτύου οδοφωτισμού, υλικά εορταστικού στολισμού και υλικά συντήρησης των σιντριβανιών του Δήμου Αθηναίων.

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά ανά Ομάδα: είτε για μία Ομάδα είτε για περισσότερες Ομάδες είτε για το σύνολο αυτών, στο σύνολο δε του περιεχομένου έκαστης Ομάδας. Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με έναν (1) οικονομικό φορέα ανά Ομάδα.

ΔΕΝ απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Η διαδικασία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr/, του ως άνω Συστήματος, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα άρθρα 2.7 και 3.1 της διακήρυξης.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 132145

Ημερομηνία αποστολής Προκήρυξης/TED στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 28-05-2021

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 08-07-2021, 11:00
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:  01-06-2021, 08:00
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών:  14-07-2021, 10:00

Χρόνος έναρξης ισχύος της Συμφωνίας-Πλαίσιο ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016). Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας-Πλαίσιο ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. Οι Εκτελεστικές Συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους συμβάσεων, που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συμφωνίας – πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο.

Χρόνος έναρξης ισχύος έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016). Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης ορίζεται σε πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης, από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης, συνυπολογιζόμενου του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας έκαστου είδους/άρθρου Ομάδας, όπως αυτός κατ’ ελάχιστον απαιτείται ανά άρθρο Ομάδας στο Παράρτημα Α΄ «Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές» της παρούσας, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 2.4 και 6.1.Β της παρούσας, ορίζεται στο άθροισμα της ως άνω χρονικής διάρκειας εκτέλεσης έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης (50 ημερολογιακές ημέρες) και του προσφερόμενου από τον συμβαλλόμενο Προμηθευτή, χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου Αθηναίων: https://www.cityofathens.gr/pkd.

 

  • Πληροφορίες, έντυπα καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, [email protected], της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Π. Μυριανθοπούλου, [email protected], Τηλ:210 5245828 & 213 2082954.

  • Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα Παραρτήματα Α΄, Β, Γ΄ και Θ΄ της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού του Δήμου Αθηναίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Βασιληά Ευαγγελία, [email protected], τηλ:210 9224873.

 

Τα έξοδα δημοσίευσης (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) της παρούσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.