Ο Δήμος Αθηναίων, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. πρωτ. 112570/26-5-2020 (ΑΔΑ: Ω116Ω6Μ-0ΒΙ) Απόφασης Δημάρχου, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της «Προμήθειας Αυτόματου Πλυστικού Συστήματος Εξαρτημάτων με χρονομίσθωση», συνολικού προϋπολογισμού οκτώ χιλιάδων επτακοσίων τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (8.704,80€) συμπ. ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, σύμφωνα με τo άρθρο 118 του Ν.4412/2016.

Κριτήριο της ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Το συμφωνητικό χρονομίσθωσης θα έχει διάρκεια 36 μήνες και η πληρωμή θα γίνει σε δώδεκα (12) ίσες τριμηνιαίες δόσεις με την έκδοση τιμολογίου και μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή και ασφαλή λειτουργία του αυτομάτου πλυστικού συστήματος εξαρτημάτων, καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ,χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

Κατόπιν αυτών προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται ανάλογα, όπως υποβάλουν προσφορές, έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ., είτε ιδιοχείρως είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος όροφος υπόψη κ. Χουλιαρά), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας), σε σφραγισμένο φάκελο.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Μηχανολογικού – Τμήμα Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Α. Βαρθαλίτη, τηλ: 210-3402471, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email:[email protected].

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κ. Παλαιολόγου 9, κ. Α. Χουλιαρά, τηλ. 210-5245828, email: [email protected]