Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί σε πρόσκληση μέσω της εξαιρετικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τη παροχή Υπηρεσιών μεταφοράς για την υλοποίηση του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (Ε.Π. ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ) και του διευρυμένου προγράμματος  «Βοήθεια Στο Σπίτι  (Β.Σ.Σ.)» για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), σύμφωνα και  με την παρ. 3 εδ. α΄και β΄ του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55) για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID 19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ” συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00€) συμπ/νου ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει με βάση το κριτήριο του μεγαλύτερου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί του τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.

Ο χρόνος διάρκειας υλοποίησης των υπηρεσιών ορίζεται το χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ ή εως τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω Covid-19

Ο Δήμος, δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει ολόκληρο το προϋπολογισθέν ποσό, ενώ σε ενδεχόμενο λήξης των έκτακτων μέτρων αποφυγής  και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 χωρίς την εξάντληση του προϋπολογισθέντος ποσού, ο  Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει από τον Δήμο τυχόν οικονομικές αξιώσεις για αποζημίωσή του.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν Προσφορά έως 6 Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ΠΡΟΣ: [email protected], [email protected],  υπηρεσιες μεταφοράς για την υλοποίηση του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (Ε.Π. ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ) και του διευρυμένου προγράμματος  «Βοήθεια Στο Σπίτι  (Β.Σ.Σ.)» [email protected]), με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας, όπου θα αναφέρονται τα εξής:

α) Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού,

β) η φράση: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,

γ) η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ,

δ) ο τίτλος της Πρόσκλησης με την καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής προσφορών,

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακύβέρνησης της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, κα Ευγενία Μαρώλια, Τηλ: 210 5210693, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected]

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών-Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, Ελένη Νόνα, τηλ.213-2082910, email: [email protected]