21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 14:51

Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας καθώς και Οριστικοί Πίνακες Απορριπτέων της με Α.Π. 328098/25-11-2021 Ανακοίνωσης

Ανακοινώνονται οι Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας καθώς και οι Οριστικοί Πίνακες Απορριπτέων της με Α.Π. 328098/25-11-2021 Ανακοίνωσης που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, πενήντα πέντε (55) ατόμων, για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Δράσεις Καινοτόμων υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού στο Δήμο Αθηναίων» με κωδικό ΟΠΣ 5089164 της Πράξης «Δράσεις Καινοτόμων υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού στο Δήμο Αθηναίων».

Ενστάσεις μπορούν να γίνουν από Τρίτη 22 Μαρτίου 2022 και ώρα 08:00 έως και Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022 και ώρα 15:00 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, Λιοσίων 22, 2ος όροφος, απευθύνοντας τη στην Επιτροπή Αξιολόγησης της με Α.Π. 328098/25-11-2021 Ανακοίνωσης.

Οι Πίνακες Απορριπτέων είναι οριστικοί καθότι πραγματοποιήθηκαν ενστάσεις με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022 επί των προσωρινών πινάκων απορριπτέων οι οποίοι αναρτήθηκαν τόσο στο Δημοτικό κατάστημα όσο και στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων.

Δείτε παρακάτω: