13 ΜΑΪ́ΟΥ 2022 06:00

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την «Προμήθεια κινητών μονάδων του Δήμου Αθηναίων»

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει ότι, παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS – ΟΠΣ 5095048 ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής, εκτιμώμενης αξίας 899.496,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. (725.400,00€ άνευ Φ.Π.Α. 24%) με συστημικό αριθμό 158730 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 128432/12-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΗΓ4Ω6Μ-ΚΗΧ) Απόφαση Δημάρχου Αθηναίων.

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17/06/2022 και ώρα 12:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.: 12/05/2022

Διαβάστε την ανακοίνωση της διακήρυξης