Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών την παροχή της υπηρεσίας «Προληπτική και επισκευαστική συντήρηση ανελκυστήρων κτιρίων του Δήμου Αθηναίων» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, διάρκειας τριάντα (30) μηνών και συγκεκριμένα για την Ομάδα Β΄ ορίζεται σε τριάντα μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού, από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 60.000,00€), με ταξινόμηση κατά CPV: 5075000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ανάδοχοι των ζητούμενων υπηρεσιών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των άρθρων της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654/23.05.2017 (ΦΕΚ 1781 Β΄) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 4412/2017 ενώπιον της ορισμένης με την υπ’ αριθμ. 891/13.07.2020 Πράξη Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΡΜΧΩ6Μ-Ι3Ι) αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης- Διενέργειας του Διαγωνισμού, 07.09.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ-10:30 π.μ., ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών: 10:00.π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών: 10:30.π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων ενενήντα ενός ευρώ και δέκα λεπτών (600,00€) ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει Συμφωνητικό με το Δήμο Αθηναίων.

Ως χρόνος ισχύος του Συμφωνητικού ορίζεται το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) μηνών και συγκεκριμένα για την Ομάδα Β΄ ορίζεται σε τριάντα μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο, από την ανάρτηση του στο ΚΗΜΔΗΣ.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ή πριν, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών - Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου αρ. 9, 1ος όροφος, επί των όρων της διακήρυξης κα Παρασκευή Κοντολέων e-mail: [email protected] τηλ: 210 5223142 και επί των τεχνικών προδιαγραφών από την Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής με τον κο Κων/νο Καραμάνο, e-mail: [email protected], τηλ: 210 3721551, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης μέσω: α) της ιστοσελίδας του Δήμου Αθηναίων http://www.cityofathens.gr β) του ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr/.

Ημερομηνία: 
Πεμ, 06/08/2020 - 09:00 - Δευ, 07/09/2020 - 10:30
ΣυνημμένοΜέγεθος
Διακήρυξη1.38 MB
Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς66.5 KB
Έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ.56.94 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.