1. Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Σύνταξη διαχειριστικών μελετών για πάρκα και άλση», με προεκτιμώμενη αμοιβή 127.153,87€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (CPV: 77231300-1)

2. Κωδικός ΝUTS: ΕL303 (Κεντρικός Τομέας Αθηνών)

3. Το αντικείμενο της εν λόγω μελέτης, όπως αυτό καθορίζεται από τις απαιτήσεις του έργου, είναι η εκπόνηση ενός σχεδίου διαχείρισης μέρους των Πάρκων και Αλσών του Δήμου Αθηναίων με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, στο οποίο καθορίζονται δυνάμενα έργα, εργασίες και δραστηριότητες (master plan), τα οποία εγκρίνονται κατά την ειδική κατά το έργο μελέτη. Οι Διαχειριστικές Μελέτες θα συνταχθούν βάσει της υπ’αρ. Αριθμ. 133384/6587 Απόφασης του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2828/Β/23-12-2015) “Προδιαγραφές Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών“ με τις προδιαγραφές που ορίζονται σε αυτή , κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 10 του άρθρου 42 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159 Α΄), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289Α΄) ως ισχύει και για τις κατηγορίες χώρων που αφορούν (ΥΑ 133384/6587, Άρθρο 1 και Άρθρο 2). Τα Πάρκα και Άλση αρμοδιότητας Δήμου Αθηναίων, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην προκηρυσσόμενη μελέτη είναι τα παρακάτω:

1. Λόφος Φιλοπάππου

2. Λόφος Λυκαβηττού

3. Άλσος Παγκρατίου

4. Άλσος Αγίου Νικολάου Πευκακίων

5. Άλσος Γιαλούρου, και

6. Λόφος Αγίου Ιωάννη Κυνηγού

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 127.153,87€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

i. 52.617,60€ για μελέτη κατηγορίας 24 (Μελέτη Δασική),

ii. 57.950,98€ για μελέτη κατηγορίας 16 (Μελέτη Τοπογραφίας), και

16.585,29€ για απρόβλεπτες δαπάνες.

Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε εννέα (9) μήνες.

4. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ στην ενότητα «Προκηρύξεις», στον Ελληνικό Τύπο καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.cityofathens.gr – Προκηρύξεις και Διαγωνισμοί.

Πληροφορίες παρέχονται από την Δ/νση Πρασίνου & Αστικής Πανίδας Δήμου Αθηναίων, Κανελλοπούλου 5, Γουδή, τηλ. 210-7482222, 210-7789693, Fax: 210-7481506, email: [email protected], a.kompotiati@athens.gr, [email protected] αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ.κ. Α.Κομποτιάτη και Κ.Πολυμερόπουλος.

5. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 27/12/2019, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 3/1/2019.

6. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10/1/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 17/1/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

7. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στη Διακήρυξη.

8. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

9. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών 24 (Μελέτη Δασική) και 16 (Μελέτη Τοπογραφίας) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 της διακήρυξης και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν.4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

10. Η προκηρυσσόμενη μελέτη είναι κατηγορίας 24 Δασικές Μελέτες και 16 Τοπογραφικές Μελέτες, πρέπει να εκπονηθεί από μελετητές Πτυχίου Β’ Τάξης και άνω για τη μελέτη Τοπογραφίας και Γ’ Τάξης και άνω για τη Δασική μελέτη και κάθε προσφέρων απαιτείται να διαθέτει τουλάχιστον ένα μελετητή με εμπειρία έως 10 έτη και έναν μελετητή με εμπειρία 10 έως 20 έτη.

11.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού 2.540,00€ με ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

12. Η μελέτη έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 και 2020 του Δήμου Αθηναίων (Κ.Α. 7413.74 Φ35)

13.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων.

14.Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

15.Τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ημερομηνία: 
Δευ, 09/12/2019 - 10:00 - Παρ, 10/01/2020 - 10:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Τεύχος Διακήρυξης875.44 KB
Φάκελος Σύμβασης4.99 MB
Συγγραφή Υποχρεώσεων398.89 KB
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)304.84 KB
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς125.55 KB
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής - Έγκριση Όρων777.78 KB
Κλήρωση μελών Επιτροπής Διαγωνισμού241.91 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.