Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει Μεικτή Δημόσια Σύμβαση, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, για την παροχή της υπηρεσίας «Επισκευή και Συντήρηση ανυψωτικών μηχανημάτων, σε καλαθοφόρα οχήματα, με τοποθέτηση ανταλλακτικών και έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας αυτών», προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αθηναίων, ενδεικτικού προϋπολογισμού: #224.936,00# ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 50116000-1, 34300000-0.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, ανά Ομάδα, για το σύνολο των προς προμήθεια υλικών και παρεχόμενων υπηρεσιών όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος της Διακήρυξης.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται έξι (6) διαφορετικές Ομάδες Υπερκατασκευής:
ΟΜΑΔΑ 1: Υπερκατασκευή SOCAGE
Τα καλαθοφόρα οχήματα του Δήμου Αθηναίων με υπερκατασκευή που φέρει ανυψωτικό μηχανισμό SOCAGE
ΟΜΑΔΑ 2: Υπερκατασκευή COMET
Τα καλαθοφόρα οχήματα του Δήμου Αθηναίων με υπερκατασκευή που φέρει ανυψωτικό μηχανισμό COMET
ΟΜΑΔΑ 3: Υπερκατασκευή EUROPLANET
Τα καλαθοφόρα οχήματα του Δήμου Αθηναίων με υπερκατασκευή που φέρει ανυψωτικό
μηχανισμό EUROPLANET
ΟΜΑΔΑ 4: Υπερκατασκευή GSR
Τα καλαθοφόρα οχήματα του Δήμου Αθηναίων με υπερκατασκευή που φέρει ανυψωτικό
μηχανισμό GSR
ΟΜΑΔΑ 5: Υπερκατασκευή AGNST
Τα καλαθοφόρα οχήματα του Δήμου Αθηναίων με υπερκατασκευή που φέρει ανυψωτικό
μηχανισμό AGNST
ΟΜΑΔΑ 6: Υπερκατασκευή BIZZOCHI
Τα καλαθοφόρα οχήματα του Δήμου Αθηναίων με υπερκατασκευή που φέρει ανυψωτικό
μηχανισμό BIZZOCHI

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Αθηναίων. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων στους Κ.Α.Ε 6263.001 Φ.20 και Κ.Α.Ε 6672.002 Φ.20 της σχετικής πίστωσης του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2019-2022 της  Δ/νσης Μηχανολογικού.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
 Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 18/11/2019 και ώρα 12:00 μ.μ
 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 25/11/2019 και ώρα 12:00 μ.μ

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητουμένων ειδών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στην Διακήρυξη. Ο προμηθευτής/ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει Συμφωνητικό με το Δήμο Αθηναίων.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 3 έτη από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ ή έως την απορρόφηση του συνολικού συμβατικού ποσού, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) στο Διαγωνισμό, ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνης άνευ ΦΠΑ για τις ομάδες όπου θα κατατεθεί προσφορά. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016), ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) επί της τελικής κατακυρωθείσας αξίας άνευ ΦΠΑ. Για κάθε επισκευή ανυψωτικού μηχανήματος και έκδοσης του αντίστοιχου πιστοποιητικού καταλληλότητας, ο Ανάδοχος θα καταθέτει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας εργασιών και ανταλλακτικών ύψους 150€ χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε 12 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής.

Για τα πλήρη τεύχη και αναλυτικές λεπτομέρειες του διαγωνισµού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr.

Πληροφορίες για τον εν λόγω διαγωνισμό μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 213 2082959, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων (αρχικών και τυχόν επαναληπτικών) στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνει τον/τους Ανάδοχο/ους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 Ν. 3548/2007 και 46 του Ν. 3801/2009, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 Ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση, ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν το Δήμο.
Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού, υποβάλλονται, αποκλειστικά, ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. Η παρούσα θα αποσταλεί προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ημερομηνία: 
Δευ, 18/11/2019 - 12:00 - Δευ, 25/11/2019 - 12:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Πλήρες Τεύχος Διακήρυξης3.78 MB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.