Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’αρ. 1011/2019 (ΑΔΑ: ΩΗ7ΛΩ6Μ-ΖΚΚ) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής και την υπ’αρ. 329348/24.12.2019 (ΑΔΑ:ΩΨΧΔΩ6Μ-97Μ, 19PROC006099073 2019-12-24) Απόφαση Δημάρχου, παρατείνεται κατά εικοσιπέντε (25) ημερολογιακές ημέρες ο προηγούμενος (έπειτα από την 2η παράταση 23.12.2019) χρόνος καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων της υπ’αρ. 247710/30-09-2019 - ΑΔΑΜ: 19PROC005631921 2019-09-30 Διακήρυξης, για την παροχή υπηρεσιών «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 90.028,39€ (ενενήντα χιλιάδες εικοσιοκτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά) χωρίς ΦΠΑ 24%, ήτοι 111.635,21€ (εκατόν έντεκα χιλιάδες εξακόσια τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι ένα λεπτά) συμπ. ΦΠΑ 24%, ως εξής:

ΠΡΟΫΓΟΥΜΕΝΗ (ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 2Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23/12/2019, 13:00

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17/01/2020, 13:00

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ:78532


Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει Ηλεκτρονική Ανοικτή Διαδικασία Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών «Τεχνικός έλεγχος οχημάτων και έκδοση δελτίου τεχνικού ελέγχου και κάρτας καυσαερίων για τρία έτη», για την προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισμού: 111.635,21€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 78532

  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 01/10/2019 και ώρα 10:00

  • Νέα Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/01/2020 και ώρα 13:00

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητουμένων υπηρεσιών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Ως χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης

Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει υποχρέωση για εξάντληση του ποσού της σύμβασης.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές), απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής.

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά υποχρεωτικά για το σύνολο των άρθρων της κάθε ομάδας των ζητούμενων υπηρεσιών.

Ο συμμετέχων δύναται να προσφέρει και για τις δύο Ομάδες εάν το επιθυμεί.

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016) στο Διαγωνισμό:

Εάν ο συμμετέχων προσφέρει μόνο για την Ομάδα 1,η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα επτά ευρώ #287,00€#,

Εάν ο συμμετέχων προσφέρει μόνο για την Ομάδα 2, η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων δεκατριών ευρώ #1.513,00€#,

Εάν ο συμμετέχων προσφέρει και για τις δύο (2) Ομάδες, η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων ευρώ #1.800,00€# , με χρόνο ισχύος κατ' ελάχιστον διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη διενέργειας του Διαγωνισμού.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται πλήρης και ελεύθερη πρόσβαση από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr.

Πληροφορίες καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 210 5223142, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Κοντολέων Παρασκευή, e-mail: p.kontoleon@athens.gr.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Μελετών-Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δ/νσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων, κος. Σιδερικούδης Γιώργος, e-mail: g.siderikoudιs@athens.gr, τηλ: 210 3422416, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ημερομηνία: 
Τρι, 01/10/2019 - 10:00 - Παρ, 17/01/2020 - 13:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Ενιαίο Τεύχος Διακήρυξης1.51 MB
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς501.5 KB
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)59.58 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.