Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 08/05/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 λήγει η προθεσμία υποβολής των προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ, της ανοικτής διαδικασίας, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ » εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 199.000,00€ (με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.).

Το αντικείμενο της μελέτης ανήκει στις κατηγορίες:

10.799,47 € για μελέτη κατηγορίας 16 Τοπογραφικές μελέτες (CPV: [71351810-4] Τοπογραφικές υπηρεσίες)

33.175,09 € για μελέτη κατηγορίας 20 Γεωλογικές μελέτες (CPV: [71351910-5] Υπηρεσίες γεωλογίας)

90.978,95 € για μελέτη κατηγορίας 21 Γεωτεχνικές μελέτες (CPV: [71351100-4] Προπαρασκευαστικές και αναλυτικές υπηρεσίες καρότου γεωτρήσεων)

4.597,69 € για μελέτη κατηγορίας 8 Στατικές μελέτες (CPV: [71322000-1] Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού & [71327000-6] Υπηρεσίες σχεδιασμού φερουσών δομών)

και 20.932,68 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 14/05/2019 και ώρα 10.00 π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης -που θα προκύψει από τη στάθμιση της βαθμολογίας των Τεχνικών και των Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων που δεν αποκλείστηκαν βάσει των άρθρων 18, 19, 20, 21 και 22 της Διακήρυξης- είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων. (άρθρο 21 των όρων της Διακήρυξης).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 3.210,00€ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, κατά τους όρους της παρ.1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. (άρθρο 15 των όρων της Διακήρυξης). Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες. (άρθρο 12 των όρων της Διακήρυξης)

Στη δημοπρασία δικαίωμα συμμετοχής, εφόσον πληρούν τους όρους της διακήρυξης, έχουν οι κάτωθι:

 1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

  ΜΕΛΕΤΗ

  ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

  8

  Στατικές μελέτες

  A΄ Τάξης και άνω

  16

  Τοπογραφικές μελέτες

  A΄ Τάξης και άνω

  20

  Γεωλογικές μελέτες

  Β΄ Τάξης και άνω

  21

  Γεωτεχνικές μελέτες

  Γ΄ Τάξης και άνω

και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στον ιστότοπο του Δήμου Αθηναίων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος σύμφωνα με το άρθρο 3 της Διακήρυξης.

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, παρέχονται σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από την αναθέτουσα μέχρι την Παρασκευή 03/5/2019, εφόσον έχουν ζητηθεί μέχρι και την Παρασκευή 19/4/2019.

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής της σύμβασης.

Ημερομηνία: 
Τετ, 08/05/2019 - 10:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ7.06 MB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.