22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 13:11

Απόφαση υπ΄αριθμ. Α5742/2023 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 20ο Τριμελές)

Ανάρτηση της υπ΄αριθμ. Α5742/2023 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 20ο Τριμελές), με την οποία κηρύχθηκε άκυρη η συζήτηση της υπ΄αριθμ. εκθ. καταθ. ΠΡ5255/2020 προσφυγής του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (Ε.Φ.Κ.Α), ως καθολικού διαδόχου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών» (Ο.Α.Ε.Ε.) και ήδη μετονομασθέντος σε «Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης» (e-Ε.Φ.Κ.Α.), κατά της Παρασκευής Τσάμη του Ανδρέα, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Βασ. Σοφίας αρ. 59 και νυν αγνώστου διαμονής.

Με την ανωτέρω Απόφαση ορίζεται νέα δικάσιμος για τη συζήτηση της υπόθεσης, στις 29-09-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 20ο Τριμελές)