01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 20:30

Απόφαση Δημάρχου σχετικά με την εξουσιοδότηση υπογραφής προς παραλαβή δικογράφων

Διαβάστε παρακάτω την Απόφαση Δημάρχου σχετικά με την εξουσιοδότηση υπογραφής προς παραλαβή δικογράφων (ΑΔΑ: ΡΟΛΟΩ6Μ-1ΞΖ)