Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΜΝΗΜΟΝΙΟ/ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θέμα: ΜΝΗΜΟΝΙΟ/ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ημ/νια: 14/03/2019 14:27:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω992Ω6Μ-ΞΨΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση μείωσης εγγυήσεων και μη απαίτηση έκδοσης εγγυητικής επιστολής για το έργο: «Οικοδομικές επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτηρίων στην 6η και 7η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων, έτους 2016»
Θέμα: Απόφαση μείωσης εγγυήσεων και μη απαίτηση έκδοσης εγγυητικής επιστολής για το έργο: «Οικοδομικές επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτηρίων στην 6η και 7η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων, έτους 2016»
Ημ/νια: 14/03/2019 13:31:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 97ΤΕΩ6Μ-Σ6Σ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απευθείας ανάθεση για τη φωτογραφική κάλυψη του «4th Meeting of the OECD Champion Mayor for inclusive Growth» με συμμετέχοντες δημάρχους από τη Ευρώπη αλλά και Παγκοσμίως, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019.
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για τη φωτογραφική κάλυψη του «4th Meeting of the OECD Champion Mayor for inclusive Growth» με συμμετέχοντες δημάρχους από τη Ευρώπη αλλά και Παγκοσμίως, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019.
Ημ/νια: 14/03/2019 13:21:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΖ0ΜΩ6Μ-ΥΨΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τη δέσμευση των παρακάτω πιστώσεων για τα οικονομικά έτη 2020 & 2021, για την αντιμετώπιση των δαπανών προμήθειας βενζίνης, πετρελαίου κίνησης, φυσικού αερίου και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μηχανολογικού, συνολικού προϋπ
Θέμα: Τη δέσμευση των παρακάτω πιστώσεων για τα οικονομικά έτη 2020 & 2021, για την αντιμετώπιση των δαπανών προμήθειας βενζίνης, πετρελαίου κίνησης, φυσικού αερίου και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μηχανολογικού, συνολικού προϋπολογισμού 7.914.038,38€ συμπ. ΦΠΑ. για τα οικονομικά έτη 2020 - 2021, που θα καταλογιστεί στους κάτωθι Κ.Α.
Ημ/νια: 14/03/2019 13:04:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔ04Ω6Μ-5ΤΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 14.000,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης για ''Συντήρηση πυροσβεστικών μέσων κτιρίων Δ. Αθηναίων'' η οποία κρίνεται αναγκαία για την πυροπροστασία των κτιρίων του Δ.Α., συν. προυπ/σμού 24.800,00€: 14.000,00€ για το ο.έ 2019
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 14.000,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης για ''Συντήρηση πυροσβεστικών μέσων κτιρίων Δ. Αθηναίων'' η οποία κρίνεται αναγκαία για την πυροπροστασία των κτιρίων του Δ.Α., συν. προυπ/σμού 24.800,00€: 14.000,00€ για το ο.έ 2019 & δέσμευση ποσού 10.800,00€ για το ο.ε 2020.
Ημ/νια: 14/03/2019 13:00:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΡΦΗΩ6Μ-7ΙΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατάρτιση όρων, έγκριση τευχών διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TAGS ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
Θέμα: Κατάρτιση όρων, έγκριση τευχών διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TAGS ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ”, προϋπολογισμού 69.787,20€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.
Ημ/νια: 14/03/2019 12:55:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΠ9ΞΩ6Μ-2Ψ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τη δέσμευση της παρακάτω πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2020 & 2021, για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Παιδικής Ηλικίας κα
Θέμα: Τη δέσμευση της παρακάτω πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2020 & 2021, για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Παιδικής Ηλικίας και δια Βίου Μάθησης, συνολικού προϋπολογισμού 554.517,09€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. για τα οικονομικά έτη 2020 - 2021, που θα καταλογιστεί στον Κ.Α. 6634.005, Φορέα 15 Δ/νση 23 «Προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης».
Ημ/νια: 14/03/2019 12:52:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟΤΓΩ6Μ-8ΙΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Αποδοχή χρηματικού βραβείου ποσού 1.000.000,00€ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον Δήμο Αθηναίων, για την ανάδειξή του ως Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας 2018, σύμφωνα με το από 01.02.2019 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».
Θέμα: «Αποδοχή χρηματικού βραβείου ποσού 1.000.000,00€ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον Δήμο Αθηναίων, για την ανάδειξή του ως Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας 2018, σύμφωνα με το από 01.02.2019 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».
Ημ/νια: 14/03/2019 12:50:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΥΖΧΩ6Μ-ΓΧΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Ανατροπή της με αριθμό Α00290 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
Θέμα: Ανατροπή της με αριθμό Α00290 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
Ημ/νια: 14/03/2019 12:42:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΜΖ3Ω6Μ-ΘΙΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 868,00 € (ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 0, %/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤ
Θέμα: Την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 868,00 € (ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 0, %/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡ4ΣΗΣ & %ΙΟΙΚΗΣΗΣ - 5 Κ.Α 6452.001 <<Συνδρομές internet.>> για την αντιμετώπιση της δαπάνης πρόσβασης στην συνδρ. ηλεκτρ. τράπεζα πληροφ. "ΗΛΕΚΤΡ. %ΗΜΟΣ-%ΙΑ%. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΒΑΣΗ ΝΟΜ. ΠΛΗΡΟΦ.-ΧΡ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ" για την εξασφ. συν. και άμεσης ενημέρωσης σε νόμους,αποφάσεις,εγκυκλίους κ.λ.π. αναφορικά με την λειτ.των Ο.Τ.Α.
Ημ/νια: 14/03/2019 12:15:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΙ0Ω6Μ-ΓΙΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και δημιουργία Ν.Κ.Α. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 27/19 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.
Θέμα: Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και δημιουργία Ν.Κ.Α. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 27/19 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.
Ημ/νια: 13/03/2019 13:41:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ι2ΤΩ6Μ-ΧΨΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΝΦΙΑ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΝΦΙΑ
Ημ/νια: 13/03/2019 13:14:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΗΙΒΩ6Μ-ΚΨΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ημ/νια: 13/03/2019 13:09:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΘ3ΖΩ6Μ-Χ54
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ» της ¨BARHEAVEN PRIVATE COMPANY¨, επί της οδού ΝΟΡΜΑΝΟΥ 3.
Θέμα: Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ» της ¨BARHEAVEN PRIVATE COMPANY¨, επί της οδού ΝΟΡΜΑΝΟΥ 3.
Ημ/νια: 13/03/2019 12:40:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω5Δ9Ω6Μ-ΘΓΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
1. Την απευθείας ανάθεση για ενοικίαση ηχητικού και μεταφραστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της εκδήλωσης του Κέντρου Europe Direct του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα την παρουσίαση του Country report
Θέμα: 1. Την απευθείας ανάθεση για ενοικίαση ηχητικού και μεταφραστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της εκδήλωσης του Κέντρου Europe Direct του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα την παρουσίαση του Country report που αφορά τις Επενδυτικές & Κοινωνικές ανάγκες της Ελλάδας στην νέα προγραμματική περίοδο που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 στο Σεράφειο Κέντρο Πολιτισμού Αθλητισμού και Καινοτομίας
Ημ/νια: 13/03/2019 12:01:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΜΛΓΩ6Μ-ΞΦΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 234,00€ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΤΣΟΥΚΙΑ ΜΙΧΑΗΛ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 234,00€ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΤΣΟΥΚΙΑ ΜΙΧΑΗΛ
Ημ/νια: 13/03/2019 11:59:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΞ3Ω6Μ-ΥΑΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Την κατακύρωση στον προμηθευτή APG A.E για την ενοικίαση μιας εξέδρας και δυο πολυθρόνων αξίας 818,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% για την εκδήλωση που θα οργανώσει το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT του Δήμου Αθηναίων την στις 28 Φεβρ
Θέμα: Την κατακύρωση στον προμηθευτή APG A.E για την ενοικίαση μιας εξέδρας και δυο πολυθρόνων αξίας 818,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% για την εκδήλωση που θα οργανώσει το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT του Δήμου Αθηναίων την στις 28 Φεβρουαρίου 2019 στο Σεράφειο Κέντρο Αθλητισμού Πολιτισμού και Καινοτομίας με θέμα <<Διάλογος πολιτών με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Οικονομικών κ. MOSCOVICI>>.
Ημ/νια: 13/03/2019 11:45:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 60ΦΧΩ6Μ-Ο3Τ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Δ. ΓΙΑ ΤΟΝ κ. ΚΑΠΑΚΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ.
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Δ. ΓΙΑ ΤΟΝ κ. ΚΑΠΑΚΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ.
Ημ/νια: 13/03/2019 11:25:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 63ΜΖΩ6Μ-ΙΣ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια ελαστικών για την 8η Εκτελεστική Σύμβαση με την εταιρεία Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. από Συμφωνία Πλαίσιο
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια ελαστικών για την 8η Εκτελεστική Σύμβαση με την εταιρεία Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. από Συμφωνία Πλαίσιο
Ημ/νια: 13/03/2019 11:19:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΘΜΥΩ6Μ-ΑΣΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια ανταλλακτικών για την 8η Εκτελεστική Σύμβαση με την εταιρεία Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. από Συμφωνία Πλαίσιο
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια ανταλλακτικών για την 8η Εκτελεστική Σύμβαση με την εταιρεία Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. από Συμφωνία Πλαίσιο
Ημ/νια: 13/03/2019 11:16:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 75ΖΧΩ6Μ-ΩΩΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.