Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
Ημ/νια: 16/05/2019 13:28:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΗΒΑΩ6Μ-ΞΕΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 16/05/2019 12:26:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΝΣ5Ω6Μ-ΓΥΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 16/05/2019 12:26:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΝΣ5Ω6Μ-ΓΥΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019 (ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ.331187/19-12-2018 18SYMV004233134 2018-12-19 )
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019 (ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ.331187/19-12-2018 18SYMV004233134 2018-12-19 )
Ημ/νια: 16/05/2019 12:22:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠ00Ω6Μ-7ΗΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019 (ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ.331187/19-12-2018 18SYMV004233134 2018-12-19 )
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019 (ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ.331187/19-12-2018 18SYMV004233134 2018-12-19 )
Ημ/νια: 16/05/2019 12:22:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠ00Ω6Μ-7ΗΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ (OPERATIONAL LEASING) ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ (23) ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΜΗΝΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ (OPERATIONAL LEASING) ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ (23) ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΜΗΝΩΝ
Ημ/νια: 15/05/2019 15:12:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΑΜ9Ω6Μ-ΩΩΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ:ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ:ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Ημ/νια: 15/05/2019 14:53:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΗΙΩ6Μ-Κ7Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Δημάρχου περί εξουσιοδότησης των προϊσταμένων των καθ' ύλην αρμόδιων διευθύνσεων να υπογράφουν το τεκμηριωμένο αίτημα για την έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και η ανάθεση στον εκάστοτε Αντιδήμαρχο Οικονομικών της αρμοδιότητας υπογραφής των α
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί εξουσιοδότησης των προϊσταμένων των καθ' ύλην αρμόδιων διευθύνσεων να υπογράφουν το τεκμηριωμένο αίτημα για την έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και η ανάθεση στον εκάστοτε Αντιδήμαρχο Οικονομικών της αρμοδιότητας υπογραφής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.
Ημ/νια: 15/05/2019 14:22:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΖΥΩ6Μ-Ω4Ν
Κατηγορίες: Διαύγεια
Την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 58.000,00 € (ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 0, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟ
Θέμα: Την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 58.000,00 € (ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 0, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 10 Κ.Α 6737.065 <<Προγραμματική Σύμβαση με τη ΔΑΕΜ για την ανάπτυξη, συντήρηση, αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και υποστήριξη των ηλεκτρονικών εφαρμογών του μηχανογραφικού συστήματος είσπραξης βεβαιωμένων παραβάσεων παράνομης και ελεγχόμενης στάθμευσης της Δημοτικής Αστυνομίας>> για την αντιμετώπιση της δαπάνης "Πρ/κή Σύμβαση με τη ΔΑΕΜ για την ανάπ/ξη, συν/ση, αν/θμιση, εκσ/σμό & υποσ/ξη των ηλ/κών εφ/γών του μηχ/κού συστ. είσπραξης βεβ/νων παραβάσεων παράνομης & ελεγχόμενης στάθ/σης της Δημ. Ασ/μίας 2017-19 "
Ημ/νια: 15/05/2019 14:02:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖΘΣΩ6Μ-Σ49
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019.
Ημ/νια: 15/05/2019 13:43:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 60ΘΘΩ6Μ-ΠΡΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση μη άσκησης αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 1276/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 10ο Τριμελές)».
Θέμα: «Έγκριση μη άσκησης αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 1276/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 10ο Τριμελές)».
Ημ/νια: 15/05/2019 13:27:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΒΡ4Ω6Μ-ΠΝΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α' ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 (ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ν.ΕΒΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 370/18-03-2019 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α' ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 (ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ν.ΕΒΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 370/18-03-2019 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ.
Ημ/νια: 15/05/2019 13:25:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Μ8ΑΩ6Μ-Υ4Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση μη άσκησης ανακοπής κατά του με αριθμό 114/2019 πίνακα κατάταξης δανειστών του συμβολαιογράφου Αθηνών κ. ΣταΥρου Γεωργ. ΣταθΟπουλου, σχετικού με την με αριθμό 115/2019 πρόσκληση δανειστών κατά του οφειλέτη του Δήμου Αθηναίων κ. ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΜΙΩΤΗ το
Θέμα: «Έγκριση μη άσκησης ανακοπής κατά του με αριθμό 114/2019 πίνακα κατάταξης δανειστών του συμβολαιογράφου Αθηνών κ. ΣταΥρου Γεωργ. ΣταθΟπουλου, σχετικού με την με αριθμό 115/2019 πρόσκληση δανειστών κατά του οφειλέτη του Δήμου Αθηναίων κ. ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΜΙΩΤΗ του ΙΓΝΑΤΙΟΥ».
Ημ/νια: 15/05/2019 13:24:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΝΟΠΩ6Μ-Ξ5Χ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση παραίτησης από την ασκηθείσα έφεση κατά της με αριθμό Α5014/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Υποθέσεων Ν.1406/1983 και Αναστολών)».
Θέμα: «Έγκριση παραίτησης από την ασκηθείσα έφεση κατά της με αριθμό Α5014/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Υποθέσεων Ν.1406/1983 και Αναστολών)».
Ημ/νια: 15/05/2019 13:20:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΡΓΘΩ6Μ-Μ7Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση της ήδη ασκηθείσας από 24.04.2019 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 292/24.04.2019 παρέμβασης υπέρ του Υπουργού περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Περιφέρειας Αττικής και κατά του αιτούντος κ. ΙωΑννη ΜιχελιουδΑκη για τη διατήρηση του χαρακτηρισ
Θέμα: «Έγκριση της ήδη ασκηθείσας από 24.04.2019 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 292/24.04.2019 παρέμβασης υπέρ του Υπουργού περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Περιφέρειας Αττικής και κατά του αιτούντος κ. ΙωΑννη ΜιχελιουδΑκη για τη διατήρηση του χαρακτηρισμού των ακινήτων – χώρων φερόμενης ιδιοκτησίας του, τα οποία αποτελούν τμήμα ευρύτερης έκτασης που με την με αριθμό 1350/18.07.1988 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χαρακτηρίστηκαν ως χώρος κοινόχρηστος πρασίνου, πεζόδρομος και οδός (Ανώνυμη οδός)».
Ημ/νια: 15/05/2019 13:17:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ602Ω6Μ-39Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας εργάσιμων ημερών προς συμπλήρωση καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων που απασχολούνται κατόπιν αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών του έτους 201
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας εργάσιμων ημερών προς συμπλήρωση καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων που απασχολούνται κατόπιν αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών του έτους 2018 - 2019 στη Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης για το μήνα ΜΑΪΟ 2019
Ημ/νια: 14/05/2019 16:00:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 95Θ5Ω6Μ-ΠΙ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας εργάσιμων ημερών προς συμπλήρωση καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων που έχουν προσληφθεί σύμφωνα με τους προσωρινούς πίνακες επιτυχόντων της Προκήρυξης
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας εργάσιμων ημερών προς συμπλήρωση καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων που έχουν προσληφθεί σύμφωνα με τους προσωρινούς πίνακες επιτυχόντων της Προκήρυξης 3Κ /2018 του Α.Σ.Ε.Π. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στη Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης για το μήνα ΜΑΪΟ 2019
Ημ/νια: 14/05/2019 15:59:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΘ9Ω6Μ-Ζ6Π
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας εργάσιμων ημερών προς συμπλήρωση καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης για το μήνα ΜΑΪΟ 2019
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας εργάσιμων ημερών προς συμπλήρωση καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης για το μήνα ΜΑΪΟ 2019
Ημ/νια: 14/05/2019 15:58:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙ5ΜΩ6Μ-ΦΞΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, νυκτερινής εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων, της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης για το μήνα ΜΑΪΟ 2019
Θέμα: «Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, νυκτερινής εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων, της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης για το μήνα ΜΑΪΟ 2019
Ημ/νια: 14/05/2019 15:56:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 66ΥΛΩ6Μ-Ι0Ψ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τροποποίηση Προγραμματισμού υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας εργάσιμων ημερών προς συμπλήρωση καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων που απασχολούνται κατόπιν αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών τ
Θέμα: Τροποποίηση Προγραμματισμού υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας εργάσιμων ημερών προς συμπλήρωση καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων που απασχολούνται κατόπιν αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών του έτους 2018 - 2019 στη Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης για το μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ 2019
Ημ/νια: 14/05/2019 15:40:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9Ξ4ΚΩ6Μ-ΩΘΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.