Ο Δήμος Αθηναίων, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. πρωτ. 54342/4-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΥΟΔΩ6Μ-ΘΤΡ) Απόφασης Δημάρχου, προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια χρωστικών αιματολογικών εξετάσεων, ταινιών ούρων και υλικών κυτταρολογικού εργαστηρίου», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού χιλίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (1.999,50€) συμπ. ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Η ανάθεση θα γίνει εφόσον η προσφορά είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά άρθρο, σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο χρόνος παράδοσης καθορίζεται έως τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την έγγραφη παραγγελία της Υπηρεσίας και ως τόπος παράδοσης η αποθήκη των Δημοτικών Ιατρείων στο 2ο Δημοτικό Ιατρείο (Φανοσθένους και Φρειδερίκου Σμιθ, Νέος Κόσμος).

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν προσφορές έως την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ., είτε ιδιοχείρως είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος όροφος υπόψη κ. Χουλιαρά), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας), σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εξής:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δ/νσης Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων, κα Σπυριδάκη Ε., Τηλ: 2103626396, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email:[email protected].

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κ. Παλαιολόγου 9, κ. Α. Χουλιαρά, τηλ.: 2105245828, email: [email protected]