31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 11:53

31/10/2022 – 27/01/2023 (2η Παράταση): Διαγωνισμός για το έργο «Κατασκευή νέου γηπέδου ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2η παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού του έργου “Κατασκευή νέου γηπέδου ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό”

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού του έργου “Κατασκευή νέου γηπέδου ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό”

Ο Δήμαρχος Αθηναίων προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)

Με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ», με CPV: 45212224-2 (Κατασκευαστικές εργασίες για στάδια), με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Συνολικός Προϋπολογισμός: 120.000.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%
(εκτιμώμενη αξία 96.774.193,55€ και ΦΠΑ 23.225.806,45€)

Προαίρεση: 3.000.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%

Χρηματοδότηση: α) ΠΔΕ – Εθνικό Σκέλος 2022ΣΕ07500001 (115.000.000,00€), β) Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (7.999.000,00€) και γ) Ίδιοι Πόροι Δήμου Αθηναίων (1.000,00€).

Προθεσμία υποβολής προσφορών – Αποσφράγιση προσφορών:

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 2η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 193151