15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 12:22

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού του έργου “Κατασκευή νέου γηπέδου ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό”

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 349143/12-12-2022 απόφασης του Δημάρχου Αθηναίων ανακοινώνεται ότι ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ 295327/25-10-2022 προκήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ», με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 193151 παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού κατά 30 ημερολογιακές ημέρες από 13/12/2022. Η εν λόγω παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών δίδεται λαμβάνοντας υπόψη τα από 12/12/2022 αιτιολογημένα αιτήματα τριών οικονομικών φορέων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύνταξη και υποβολή της πλέον άρτιας και ανταγωνιστικής προσφοράς.