16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 12:00

2η παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού του έργου “Κατασκευή νέου γηπέδου ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό”

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 8820/11-01-2023 απόφασης του Δημάρχου Αθηναίων ανακοινώνεται ότι ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ 295327/25-10-2022 προκήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ», με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 193151, παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού κατά 15 ημερολογιακές ημέρες από 12/01/2023 και ορίζει την 27/01/2023 και ώρα 10:00 ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του παραπάνω διαγωνισμού.