30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 14:20

30/09/21 – 08/10/21: Προμήθεια φορητών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως, τριγωνικών πινακίδων επισήμανσης (τρίγωνο) και κιβωτίων με υγειονομικό υλικό πρώτων βοηθειών (φαρμακείο) για τα οχήματα του δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην  προμήθεια φορητών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως, τριγωνικών πινακίδων επισήμανσης (τρίγωνο) και κιβωτίων με υγειονομικό υλικό πρώτων βοηθειών (φαρμακείο) για οχήματα του Δήμου Αθηναίων  της Διεύθυνσης Μηχανολογικού σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 249820/30-09-2021 (ΑΔΑ:ΨΔΣΒΩ6Μ-ΠΙ7) Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2.           

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει με βάση την συμφερότερη οικονομική προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00π.μ, να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος όροφος υπόψη κ. Παπαδημητρίου), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας).

  • Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Μηχανολογικού – Τμήμα Μελετών, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Αθηναίων, κ. Σιδερικούδης Γ. , Τηλ: 2103422416, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected] .
  • Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κ. Προκοπή Παπαδημητρίου, τηλ.: 213-2082910, email: [email protected]