26 ΜΑΪ́ΟΥ 2022 01:14

30/05/2022 – 23/06/2022: Ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για την «Τοποθέτηση εκτοποθέτηση εορταστικού στολισμού της πόλης ετών 2020-2024»

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΤΩΝ 2020-2024» για τις ανάγκες της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού εκτιμώμενης αξίας 1.114.122,64€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% (898.486,00€ άνευ Φ.Π.Α. 24%).

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 161497

  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 30/05/2022 και ώρα 10:00 π.μ.

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23/06/2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητουμένων υπηρεσιών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Χρόνος έναρξης ισχύος της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016.

Η διάρκεια της σύμβασης, ορίζεται έως τις 14 Απριλίου του 2024. Η εκτέλεση της σύμβασης ορίζεται ως εξής:

Για το έτος 2022:

Για την Υπηρεσία 1. (Τοποθέτηση): σαράντα (40) ημέρες, με καταληκτική ημερομηνία σε κάθε περίπτωση, την 5η Δεκεμβρίου

Για το έτος 2023:

Για την Υπηρεσία 2. (Εκτοποθέτηση): έως τις 14 Απριλίου του 2023, με ημερομηνία έναρξης, την 8η Ιανουαρίου.

Για την Υπηρεσία 1. (Τοποθέτηση): σαράντα (40) ημέρες, με καταληκτική ημερομηνία σε κάθε περίπτωση, την 5η Δεκεμβρίου.

Για το έτος 2024:

Για την Υπηρεσία 2. (Εκτοποθέτηση): έως τις 14 Απριλίου του 2024, με ημερομηνία έναρξης, την 8η Ιανουαρίου.

Τόπος υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης, θα υποδειχθεί από την Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού και αφορά πλατείες, δρόμους και κτήρια του Δήμου.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δύο (2) τοις εκατό (%) της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 17.969,72€.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.2.2 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον με το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης προσαυξημένο κατά δύο (2) μήνες.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται πλήρης και ελεύθερη πρόσβαση από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr.

Πληροφορίες καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 210 5223142, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Ε. Τοπούζογλου, email: e.topouzoglou@athens.gr , [email protected]r

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Ηλεκτρολογικού – Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης & Προγραμματισμού email: t.mel.tek.prog.electrologikou@athens.gr Πληροφορίες: Γ. Βλαστός, τηλ.2109224873, email: g.vlastos@athens.gr .