29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 14:08

29/08/2023 – 05/09/2023: Πρόσκληση για το έργο «Υποστηρικτικές εργασίες για σωστικές ανασκαφές στην περιοχή της Πλατείας Θεάτρου»

Ο δήμος Αθηναίων προσκαλεί τον οικονομικό φορέα , «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΟΚΡΑΤ» με δ.τ. «ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ ΑΕ» , για τη συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του άρθρου 32 και 32 α του Ν. 4412/2016, για την επιλογή ως αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέματος.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των αξίας 967.741,94 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ίδιους Πόρους του Δήμου Αθηναίων σε βάρος των πιστώσεων του έργου: Κ.Α. 7332.060– Φ30 – Δ43.

Η Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης είναι η ΑΔΑ:6ΦΡ9Ω6Μ-ΥΨΘ αρ. αποφ. Α01262, αρ.πρωτ. 234285/14-08-2023 (ΑΔΑΜ:23REQ013300030 2023-08-25).

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 18 δεκαοκτώ μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει ο συγκεκριμένος οικονομικός φορέας για τους κατωτέρω λόγους: ββ) απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους, και γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 που δραστηριοποιείται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής καθορίζονται στη συνημμένη αναλυτική πρόσκληση του έργου, που εγκρίθηκε με την με αριθμ. 585/2023 (ΑΔΑ:ΨΞΘ8Ω6Μ-ΚΧ6) Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αθηναίων.

Για την καταλληλότητα ως προς την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, ο προσφέροντας που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα υποβάλλει βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
Η προσφορά υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο χωρίς χρήση ΕΣΗΔΗΣ..

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η οικονομική προσφορά του διαγωνιζομένου, θα συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

Ως ημερομηνία κατάθεσης υποβολής της προσφοράς ορίζεται η 5/9/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων, οδός Αθηνάς αριθ. 16, στον πέμπτο (5ο) όροφο.

Ως ημερομηνία της διαδικασίας διαπραγμάτευσης – ανοίγματος των προσφορών ορίζεται η 5/9/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων, οδός Αθηνάς αριθ. 16, στον πέμπτο (5ο) όροφο.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης και του Φακέλου του έργου διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.cityofathens.gr).