26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 08:00

29/03/2021-28/04/2021: Ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο «προμήθεια ανταλλακτικών–αναλώσιμων υλικών και παροχή υπηρεσιών επισκευής οχημάτων κτήσης παρελθόντων ετών μέσω σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο, διάρκειας τριών (3) ετών»

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ  (3) ΕΤΩΝ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά Ομάδα και ειδικότερα βάσει του μεγαλυτέρου προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των Τιμών Αναφοράς (παρ.6 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016), όπως αυτές έχουν καθορισθεί στο Παράρτημα Γ΄ «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» της διακήρυξης, λαμβάνοντας υπόψη τους Τιμοκαταλόγους Ανταλλακτικών-Αναλωσίμων της Δ/νσης Μηχανολογικού (Παράρτημα Θ΄) κι εφόσον είναι σύμφωνη με το Παράρτημα Α΄ «Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές – Τεχνική Περιγραφή», το Παράρτημα Β΄ «Συγγραφή υποχρεώσεων» και τους όρους της διακήρυξης, μέγιστης ενδεικτικής και μη δεσμευτικής εκτιμώμενης αξίας ενός εκατομμυρίου διακοσίων δεκαέξι χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (1.216.600,00€) χωρίς ΦΠΑ 24%  (ένα εκατομμύριο πεντακόσιες οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ #1.508.584,00€# συμπ. ΦΠΑ 24%).

Η παρούσα Συμφωνία-Πλαίσιο υποδιαιρείται σε δώδεκα (12) Ομάδες όπως αυτές φαίνονται στον Πίνακα του υποάρθρου 1.2.Γ.1 και και αναλύονται στον Πίνακα Οχημάτων του Παραρτήματος Α΄ «Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές – Τεχνική Περιγραφή» της παρούσας, οι οποίες περιλαμβάνουν ανταλλακτικά, αναλώσιμα και υπηρεσίες επισκευής συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων ανταλλακτικών και αναλωσίμων των οχημάτων και των υπερκατασκευών.

Κάθε Ομάδα περιλαμβάνει ανταλλακτικά, αναλώσιμα και υπηρεσίες μη συγκεκριμένης ποσότητας λόγω άγνωστων κάθε φορά βλαβών του κάθε οχήματος ξεχωριστά. Περιλαμβάνει μόνο την κατ’ εκτίμηση, βάσει απολογιστικών στοιχείων της Δ/νσης Μηχανολογικού, δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών, ανταλλακτικών – υλικών – αναλωσίμων, καθώς και το γενικό σύνολο.

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά ανά Ομάδα: είτε για μία Ομάδα, είτε για περισσότερες Ομάδες, είτε για το σύνολο αυτών, στο σύνολο δε του περιεχομένου έκαστης Ομάδας, σύμφωνα με τους Πίνακες οχημάτων – υπερκατασκευών του Παραρτήματος Α’ της διακήρυξης. Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με έναν (1) οικονομικό φορέα ανά Ομάδα. ΔΕΝ απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Η διαδικασία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr/, του ως άνω Συστήματος, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα άρθρα 2.7 και 3.1 της διακήρυξης.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 107110

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:    29-03-2021,   08:00   
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 28-04-2021,   11:00
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 06-05-2021, 10:00

Χρόνος έναρξης ισχύος της Συμφωνίας-Πλαίσιο ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016).

Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας-Πλαίσιο ορίζεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. Προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της συμφωνίας-πλαίσιο για ένα (1) επιπλέον έτος.

Οι Εκτελεστικές Συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους συμβάσεων, που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συμφωνίας – πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο.

Χρόνος έναρξης ισχύος έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016). Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης συνυπολογιζόμενου του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας των άρθρων 2.4 και 6.1.Β της διακήρυξης, ορίζεται σε τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες και είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου Αθηναίων: https://www.cityofathens.gr/pkd.

  • Πληροφορίες, έντυπα καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, [email protected], της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Π. Μυριανθοπούλου, [email protected], Τηλ:210 5245828 & 213 2082954.
     
  • Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα Παραρτήματα Α΄, Β, Γ΄, Θ΄και Ι΄ της διαδικασίας, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Μελετών, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Δ/νσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. κ. Κάγκας Νίκος, n[email protected], τηλ:210 3402535

Προκήρυξη υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 23/03/2021.

Τα έξοδα δημοσίευσης (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) της παρούσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.