24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 06:01

27/12/2021 – 26/01/2022: (Παράταση μέχρι 02/02/2022) Διενέργεια ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, για την προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού για την λειτουργία του κτιριακού συγκροτήματος Σεράφειο κολυμβητήριο – αθλητικό και πολιτιστικό κέντρο

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
υποβολής προσφορών
σε ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ.20106/26-01-2022 (ΑΔΑ:ΩΜΝ2Ω6Μ-Ο7Γ) Απόφαση Δημάρχου, παρατείνεται κατά επτά (7) ημερολογιακές ημέρες ο αρχικός (26-01-2022) χρόνος καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, του υπ’ αρ. 362465/22-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009828407/23-12-2021) ενιαίου τεύχους (προκήρυξη – διακήρυξης), για την προμήθεια με τίτλο «Υποέργο 5: Προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για την λειτουργία του κτιριακού συγκροτήματος της πράξης ¨Σεράφειο Κολυμβητήριο – Αθλητικό και Πολιτιστικό Κέντρ層 με Κωδικό ΟΠΣ 5004003 , στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά τμήμα για το σύνολο του τμήματος, με έναρξη ισχύος της σύμβασης την ημερομηνία καταχώρισης της στο ΚΗΜΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού: 476.920,00€ άνευ ΦΠΑ (591.380,80€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%) ως εξής:

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26/01/2022, 13:00

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 02/02/2022, 13:00


Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ¨ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ –ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» «ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5004003, ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  ανέρχεται στο ποσό των 591.380,80€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α.: 476.920,00€).

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά Τμήμα για το σύνολο του τμήματος.

Το κάθε τμήμα περιλαμβάνει συναφή – ομοιογενή αγαθά (υλικά/εξοπλισμό/συσκευές/μηχανήματα) ή αγαθά που αποτελούν υποσύνολο αυτόνομης εγκατάστασης γι αυτό και για το κάθε τμήμα θα δοθεί προσφορά για το σύνολο του.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται  στους ακόλουθους αντίστοιχους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 42991200-1, 33196200-2, 32320000-2, 35121700-5, 44421000-7, 30237300-2.

Η προσφορά η οποία θα περιέχει περισσότερα από ένα Τμήματα, θα πρέπει να περιλαμβάνει διακριτές προσφορές για κάθε Τμήμα, οι οποίες αξιολογούνται χωριστά.

Οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν Τεχνικά Φυλλάδια/prospectus/δηλώσεις κατασκευαστών που να τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης και από τους Πίνακες Συμμόρφωσης να φαίνεται η παραπομπή στην αντίστοιχη σελίδα των αριθμημένων Τεχνικών Φυλλαδίων

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 145907

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 27/12/2021 και ώρα 11:00 π.μ. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26/01/2022 και ώρα 13:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στην εν λόγω διαδικασία μπορούν αν κρίνουν απαραίτητο  να επισκεφθούν τους χώρους του Σεράφειου Κολυμβητηρίου – Αθλητικού και Πολιτιστικού Κέντρου που έχουν σχέση με το αντίστοιχο τμήμα ή τμήματα που τους ενδιαφέρουν, προκειμένου να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών, σχετικά με το αντικείμενο της σύμβασης, για την κατάρτιση των προσφορών τους, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στα τηλ. 210 3721542 -551, ή αποστέλλοντας email: [email protected].

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).

Η χρονική διάρκεια παράδοσης της προμήθειας και εγκατάστασης/τοποθέτησης του εξοπλισμού ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης δεν θα ξεπερνά τους τριάντα μήνες (30) και θα περιλαμβάνει: τη χρονική διάρκεια παράδοσης της προμήθειας και εγκατάστασης/τοποθέτησης του εξοπλισμού   που ορίζετε σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και τη χρονική διάρκεια της εγγυημένης λειτουργίας προμήθειας που  ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις  (24) μήνες μετά από την οριστική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς τον ΦΠΑ, των τμημάτων που επιθυμούν να συμμετέχουν.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 362470/22.12.2021 Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο/οι ανάδοχος/οι θα προσκομίσει/ουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης αξίας του/των τμήματος/ων που προσφέρει, χωρίς Φ.Π.Α..

Με την παράδοση των αγαθών, τα οποία θα έχουν τα προβλεπόμενα από το σχετικό διαγωνισμό και την αντίστοιχη σύμβαση ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά και μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου του τμήματος/των (παράδοση προμήθειας, εγκατάσταση/τοποθέτηση, αποκατάσταση χώρων) της σύμβασης, θα κατατεθεί εγγύηση καλής λειτουργίας προμήθειας για την Εγγυημένη λειτουργία της προμήθειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο με το άρθρο 215 παρ.2  του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο  106 του Ν.4782/21, ποσού ίσο με 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης με διάρκεια τουλάχιστον εικοσιτεσσέρων (24)  μηνών  μετά από την οριστική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου.

Πληροφορίες για την εν λόγω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 210 5223142, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Κοντολέων Παρασκευή, e-mail: [email protected].

Γνωστοποίηση της Προκήρυξης της παρούσας σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17/12/2021.

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, και θα δημοσιευθεί στις τοπικές εφημερίδες «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» και  «ΑΜΑΡΥΣΙΑ»  και θα αναρτηθεί στο portal του Δήμου Αθηναίων.