26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 14:00

26/11/2020 – 03/12/2020: Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού εργαστηρίων (Ανταλλακτικές Στήλες για παραγωγή απιονισμένου νερού της Δ/νσης Δημοτικών Ιατρείων)

Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην  προμήθεια  λοιπού εξοπλισμού εργαστηρίων (Ανταλλακτικές Στήλες για παραγωγή απιονισμένου νερού της Δ/νσης Δημοτικών Ιατρείων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ 262565/26-11-2020 (ΑΔΑ:ΩΑΓΧΩ6Μ-1ΧΜ) Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2. συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο ευρώ 2.232 συμπ/νου ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει με βάση την συμφερότερη οικονομική προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Πέμπτη 3 Δεκέμβρη 2020 και ώρα 12:00 π.μ. να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος όροφος υπόψη κ. Παπαδημητρίου), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας).

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα  Σχεδιασμού, Οργάνωσης  και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δ/νσης Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Αθηναίων, κα. Σπυριδάκη, Τηλ: 210 – 3626587, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected]

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, Προκόπιος Παπαδημητρίου, τηλ.213-2082910, email: [email protected]