10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 04:06

10/10/2022 – 31/10/2022: Υποβολή φακέλου προσφοράς μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει, προκειμένου να μισθώσει ακίνητο για τη στέγαση ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους, πλήρους και μικρής διάρκειας διαμονής, με το διακριτικό τίτλο Δράσης “ Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας -Ανάπτυξη και Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας”, με φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία, καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας σφραγισμένο φάκελο προσφοράς, προς τη Γενική Δ/νση Οικονομικών – Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας – Τμήμα Αγορών, Απαλλοτριώσεων και Μισθώσεων (μέσω πρωτοκόλλου του Δ.Α. ή ταχυδρομικώς με αποδεικτικό επίδοσης) που εδρεύει στην οδό Μάγερ 27 TK 10438, μέχρι και την 31/10/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 (Στάδιο Α3 της Διακήρυξης)

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Το προσφερόμενα ακίνητα θα πρέπει να πληρούν τους όρους που περιγράφονται στα Προσαρτήματα 1 και 2 της Διακήρυξης καθώς και στην Τεχνική Περιγραφή και έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Γεωγραφική Θέση:Προτεινόμενη περιοχή που θα στεγάσει τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους, πλήρους και μικρής διάρκειας διαμονής, με το διακριτικό τίτλο Δράσης “ Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας -Ανάπτυξη και Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας” θα πρέπει να βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Αθηναίων και κοντά σε στάσεις ή σε σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς (σε απόσταση έως 1.000μ σταθμούς του ΜΕΤΡΟ)(σύμφωνα με το Α.Π. 213968/01-08-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τμήμα Πολιτικών Ισότητας και Αντιμετώπισης Διακρίσεων).
Εμβαδόν:Το ακίνητο θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του κτιριολογικού προγράμματος του Προσαρτήματος 2 της παρούσης και να είναι συνολικού ελαχίστου μεικτού εμβαδού 1.100 τ.μ. -1.400 τ.μ. με επιφάνεια ανωδομής 800τμ- 1100τμ για να στεγάσει τις ανάγκες του Ξενώνα Φιλοξενίας..
Π.Ε.Α.:Ε΄ κατηγορίας τουλάχιστον

Η μίσθωση θα διαρκέσει εννέα έτη, αρχομένη από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου Παράδοσης -Παραλαβής του μισθίου και δύναται να παραταθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κάθε τροποποίηση των όρων της μίσθωσης όπως και η αναμίσθωση ή η παράταση της μισθώσεως θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως. (Προσάρτημα 1.1 της Διακήρυξης)

Το μηνιαίο μίσθωμα για το πρώτο έτος της μίσθωσης ορίζεται στο ποσό της κατακύρωσης του μειοδότη. Για τα επόμενα έτη της μίσθωσης, το εκάστοτε ισχύον μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται και θα αυξάνεται για κάθε μισθωτικό έτος σύμφωνα με το δείκτη τιμών καταναλωτή εκτός εάν νεώτερη νομοθετική ρύθμιση ορίσει άλλως. (Προσάρτημα 1.3 της Διακήρυξης)

Ο Εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος, στην προθεσμία που τάσσεται από τη στεγασμένη Υπηρεσία ανάλογα με τη φύση του προβλήματος και καθ’ όλη την διάρκεια της μίσθωσης, να προβαίνει στις αναγκαίες επισκευές και να επανορθώνει και τις εκ συνήθους χρήσεως ζημιές και βλάβες, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ψύξης-θέρμανσης και ανελκυστήρων, που οφείλονται στη συνήθη ή συμφωνημένη χρήση του μισθίου ή στην κακή κατασκευή του κτηρίου ή στις εκ τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας επιγενόμενες βλάβες ή ζημίες στο μίσθιο ακίνητο. [Σημειώνεται ότι η έννοια της συνήθους χρήσεως επί μισθώσεων Δημοσίου είναι ευρύτερη αυτής των κοινών μισθώσεων]. (Προσάρτημα 1.5 της Διακήρυξης)

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι κύριοι ή επικαρπωτές ακινήτων και κάτοχοι βάσει χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), καταθέτοντας αίτηση συμμετοχής με τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στο Στάδιο Α4 της διακήρυξης. Τη Διακήρυξη του διαγωνισμού καθώς και σχετικές πληροφορίες, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αγορών, Απαλλοτριώσεων και Μισθώσεων, Μάγερ 27 TK 10438, 1ος όροφος, τηλ.:210-52.77.240, 210- 52.77.233, Δ/νση ηλεκτρ. Ταχ.: [email protected].