Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί σε πρόσκληση μέσω της εξαιρετικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τη «Παροχή υπηρεσιών διενέργειας μοριακού τεστ ανίχνευσης Covid-19 για τους εργαζόμενους του Δήμου Αθηναίων»  για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού για την αντιμετώπιση της διάδοσης και εξάπλωσης του  COVID – 19, σύμφωνα την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), και  με την από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55), όπως αυτή κυρώθηκε από τον Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α΄64), σε συνδυασμό και με την από 1η Απριλίου 2020 Ανακοίνωση της Επιτροπής –  ‘’Οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη χρήση του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με την κρίση της νόσου COVID – 19’,  ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας #291.400,00€# ευρώ και αναλύεται ως εξής:  

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάδειξη αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολό των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών θα είναι μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισθέντος ποσού από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν Προσφορά, έως την 28-08-2020 , ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00 στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, ώρες: 08:00 – 15:00) σε έναν κυρίως ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

α) Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης,

β) η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ,

γ) ο τίτλος της Πρόσκλησης με την καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής προσφορών,

δ) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης, Υγιεινής και Ασφαλείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Πληροφορίες: κα Μ. Αμπελιώτη, τηλ. 210 5277548 email: t.ekpaidefsis @athens.gr,

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών-Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, Ελένη Νόνα, τηλ.213-2082910, email: [email protected]