25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 03:00

25/07/2022 – 17/08/2022: Διακήρυξη για την ενοικίαση ακινήτου για την κάλυψη αναγκών της Αντιδημαρχίας Πολιτικών Ισότητας, Αντιμετώπισης Διακρίσεων και Έμφυλης βίας καθώς και του αντίστοιχου τμήματος

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει προκειμένου να ενοικιάσει ακίνητο για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της Αντιδημαρχίας Πολιτικών Ισότητας, Αντιμετώπισης Διακρίσεων και Έμφυλης βίας καθώς και του αντίστοιχου τμήματος, με φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία, καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας σφραγισμένο φάκελο προσφοράς, προς τη Γενική Δ/νση Οικονομικών – Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας – Τμήμα Αγορών, Απαλλοτριώσεων και Μισθώσεων (μέσω πρωτοκόλλου του Δ.Α. ή ταχυδρομικώς με αποδεικτικό επίδοσης) που εδρεύει στην οδό Μάγερ 27 TK 10438, μέχρι και την 17/08/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 (Στάδιο Α3 της Διακήρυξης).

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Το προσφερόμενα ακίνητα θα πρέπει να πληρούν τους όρους που περιγράφονται στα Προσαρτήματα 1 και 2 της Διακήρυξης καθώς και στην Τεχνική Περιγραφή και έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Ενοικίαση ακινήτου για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της Αντιδημαρχίας Πολιτικών Ισότητας, Αντιμετώπισης Διακρίσεων και Έμφυλης βίας καθώς και του αντίστοιχου τμήματος.
Γεωγραφική Θέση: Προτεινόμενη περιοχή  που θα στεγάσει τις ανάγκες της Αντιδημαρχίας Πολιτικών Ισότητας ,Αντιμετώπισης Διακρίσεων και Έμφυλης βίας καθώς και του αντίστοιχου τμήματος του Δήμου Αθηναίων θα πρέπει να βρίσκεται στην 6η Δημοτική Κοινότητα  με ευκολία πρόσβασης στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και να γειτνιάζει με την προϋπάρχουσα νεοσυσταθείσα δομή “Κέντρο για την καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας και Πολλαπλών Διακρίσεων του Δήμου Αθηναίων που στεγάζεται στον τρίτο όροφο κτηρίου επι των οδών Λήθης 2 και Αγ.Μελετίου(σύμφωνα  με το  Α.Π.  39272/14-02-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τμήμα Πολιτικών Ισότητας και Αντιμετώπισης Διακρίσεων).
Εμβαδόν: Το ακίνητο θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του κτιριολογικού προγράμματος του Προσαρτήματος 2 της παρούσης και να είναι συνολικού ελαχίστου μεικτού εμβαδού 180 τ.μ. και κοντά σε στάσεις ή σε σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς.
Π.Ε.Α.:

Δ΄ κατηγορίας τουλάχιστον

Η μίσθωση θα διαρκέσει εννέα έτη, αρχομένη από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου Παράδοσης-Παραλαβής του μισθίου και δύναται να παραταθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κάθε τροποποίηση των όρων της μίσθωσης όπως και η αναμίσθωση ή η παράταση της μισθώσεως θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως. (Προσάρτημα 1.1 της Διακήρυξης) Το μίσθωμα συμφωνείται να παραμείνει σταθερό για μία πενταετία, εκτός εάν νέος Νόμος ορίσει άλλως. Μετά την πενταετία υπόκειται σε ετήσια αναπροσαρμογή που θα ισούται με τη Μέση Ετήσια Μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός ανακοινώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ. (Προσάρτημα 1.3 της Διακήρυξης) Ο Εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος, στην προθεσμία που τάσσεται από τη στεγασμένη Υπηρεσία ανάλογα με τη φύση του προβλήματος και καθ’ όλη την διάρκεια της μίσθωσης, να προβαίνει στις αναγκαίες επισκευές και να επανορθώνει και τις εκ συνήθους χρήσεως ζημιές και βλάβες, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ψύξης-θέρμανσης και ανελκυστήρων, που οφείλονται στη συνήθη ή συμφωνημένη χρήση του μισθίου ή στην κακή κατασκευή του κτηρίου ή στις εκ τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας επιγενόμενες βλάβες ή ζημίες στο μίσθιο ακίνητο. [Σημειώνεται ότι η έννοια της συνήθους χρήσεως επί μισθώσεων Δημοσίου είναι ευρύτερη αυτής των κοινών μισθώσεων]. (Προσάρτημα 1.5 της Διακήρυξης) Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι κύριοι ή επικαρπωτές ακινήτων και κάτοχοι βάσει χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), καταθέτοντας αίτηση συμμετοχής με τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στο Στάδιο Α4 της διακήρυξης. Τη Διακήρυξη του διαγωνισμού καθώς και σχετικές πληροφορίες, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αγορών, Απαλλοτριώσεων και Μισθώσεων, Μάγερ 27 TK 10438, 1ος όροφος, τηλ.:210-52.77.240, 210- 52.77.233, Δ/νση ηλεκτρ. Ταχ.: [email protected].

Τα έξοδα της δημοσίευσης του διαγωνισμού αυτού, αρχικού και επαναληπτικού, βαρύνουν τον εκμισθωτή.