24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 08:00

24/12/2020 – 19/01/2021: “Προμήθεια ελαστικών επισώτρων για τις ανάγκες του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του Δ.Α. με σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο διάρκειας 3ων ετών “

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 3ων ΕΤΩΝ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά Ομάδα κι εφόσον είναι σύμφωνη με το Παράρτημα Α΄ «Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές», το Παράρτημα Β΄ «Συγγραφή Υποχρεώσεων» και τους όρους της διακήρυξης, μέγιστης ενδεικτικής εκτιμώμενης αξίας ενός εκατομμυρίου εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων εκατόν πενήντα πέντε ευρώ (1.143.155,00€) χωρίς ΦΠΑ 24% ήτοι, ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων πεντακοσίων δώδεκα ευρώ και είκοσι λεπτών (1.417.512,20€) συμπ. ΦΠΑ 24%.

Η παρούσα Συμφωνία-Πλαίσιο υποδιαιρείται σε επτά (7) Ομάδες οι οποίες περιλαμβάνουν ελαστικά επίσωτρα διαφόρων διαστάσεων, τύπων και ποσοτήτων ως αναλυτικά φαίνονται στους πίνακες του υποάρθρου 1.2.Γ.1.1 της διακήρυξης.

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά ανά Ομάδα: είτε για μία Ομάδα είτε για περισσότερες Ομάδες είτε για το σύνολο αυτών, στο σύνολο δε του περιεχομένου έκαστης Ομάδας. Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με έναν (1) οικονομικό φορέα ανά Ομάδα. ΔΕΝ απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Η διαδικασία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr/, του ως άνω Συστήματος, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα άρθρα 2.7 και 3.1 της διακήρυξης.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 103556

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:    24-12-2020,   08:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19-01-2021,   11:00

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 25-01-2021, 10:00

Χρόνος έναρξης ισχύος της Συμφωνίας-Πλαίσιο ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016).

Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας-Πλαίσιο ορίζεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. Προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της συμφωνίας-πλαίσιο για ένα (1) επιπλέον έτος.

Οι Εκτελεστικές Συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους συμβάσεων, που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συμφωνίας – πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο.

Χρόνος έναρξης ισχύος έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016). Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης ορίζεται σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου Αθηναίων: https://www.cityofathens.gr/pkd.

  • Πληροφορίες, έντυπα καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, [email protected], της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Π. Μυριανθοπούλου, [email protected], Τηλ:210 5245828 & 213 2082954.
  • Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα Παραρτήματα Α΄, Β΄ Γ΄και Θ΄ της διαδικασίας, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Μελετών, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Δ/νσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. Κάγκας Νίκος, n[email protected], τηλ:210 3402535.

Προκήρυξη υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 14/12/2020.

Τα έξοδα δημοσίευσης (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) της παρούσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.