21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 11:26

23/09/2022 – 13/10/2022: Επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επεμβάσεις σε Δημοτικούς Βρεφικούς, Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για την προσαρμογή τους στο Π.Δ. 99/2017, στην 6η και 7η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων»

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου

«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ, ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ Π.Δ. 99/2017»,

Τμήμα 3 «Επεμβάσεις σε δημοτικούς βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για την προσαρμογή τους στο Π.Δ. 99/2017 στην 6η και 7η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων» με κατηγορίες εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και συνολικού προϋπολογισμού 914.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 13 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. λήγει η προθεσμία υποβολής των προσφορών.

Το επεξεργασμένο αρχείο xml του ΕΕΕΣ, θα δίδεται στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς με e-mail.