23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 08:00

23/07/2021-30/07/2021: Ανάδειξη αναδόχου αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών(εααμ), μικτών επικίνδυνων αποβλήτων(μεα) και άλλων επικίνδυνων αποβλήτων(αεα) των έξι (6) δημοτικών ιατρείων του δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην «Ανάδειξη Αναδόχου Αποκομιδής Μεταφοράς και Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) και άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ) των έξι (6) Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Αθηναίων, για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας, ενδεικτικού προϋπολογισμού δέκα πέντε χιλιάδων εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (15.177,60€) συμπ/νου ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 118 του Ν.4412/2016.

Η ανάθεση θα γίνει εφόσον η προσφορά είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας για το σύνολο των υπηρεσιών.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ και για δύο (2) έτη αρχόμενη το αργότερο από την 31/12/2021 οπότε και λήγει η υπάρχουσα αντίστοιχη σύμβαση παροχής υπηρεσιών (υπ’ αρ.πρωτ.310709/30-11-2018 σύμβαση, ως παρατάθηκε χρονικά με την υπ’ αρ.1481/2020 Π.Ο.Ε.) ή και νωρίτερα σε περίπτωση που το συμβατικό αντικείμενο της υπάρχουσας σύμβασης εξαντληθεί.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:00μ.μ., να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών-Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος υπόψη κας Τοπούζογλου), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος), με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δ/νσης Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων, Τηλ: 210 3626608 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected], [email protected]

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κ. Παλαιολόγου 9, κα Ε. Τοπούζογλου, τηλ.: 210 – 5223142, email: [email protected], [email protected]