22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 09:55

23/06/2022 – 29/06/2022: Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 14 ατόμων στις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Πίνακες Αποτελεσμάτων της με Α.Π. 172224/21-06-2022 Ανακοίνωσης Δημάρχου Αθηναίων για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων

 

Ανακοινώνεται η υπ’αριθμ. πρωτ. 172224/21-06-2022 Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 14 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών εξοχών του Δήμου Αθηναίων, το παράρτημα και η αίτηση.

Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων επί των συνημμένων δικαιολογητικών που μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 έως και Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων – Λιοσίων 22 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου 2ος Όροφος (τηλ. επικοινωνίας: 2105277450, 2105277480, 2105277452, 2105277484,2105277516,2105277509, 2105277514, 2105277510).

Δείτε παρακάτω: