05 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 09:49

Πίνακες Αποτελεσμάτων της με Α.Π. 172224/21-06-2022 Ανακοίνωσης Δημάρχου Αθηναίων για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων

Δημοσιεύονται ο Πίνακας Αποτελεσμάτων καθώς και ο Πίνακας Απορριπτέων, της με Α.Π. 172224/21-06-2022 Ανακοίνωσης Δημάρχου Αθηναίων που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών εξοχών του Δήμου Αθηναίων.