22 ΜΑΪ́ΟΥ 2024 00:32

22/05/2024 – 31/05/2024: Διαγωνισμός για την προμήθεια εντύπων και βιβλίων για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του δήμου Αθηναίων για το οικονομικό έτος 2024

Ο Δήμος Αθηναίων, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ.118477/02-05-2024 Απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ:6Ι2ΥΩ6Μ-ΡΟΑ), προτίθεται να προβεί στην υλοποίηση της προμήθειας: «ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024»,συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού: 29.977,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων των άρθρων της προμήθειας, όπως αυτές περιγράφονται στις σχετικές Τεχνικές  Προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

Ως χρόνος υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της.  

Κατόπιν των ανωτέρω, προσκαλείται κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας όπως υποβάλλει προσφορά έως τη Παρασκευή  31 ΜΑΪΟΥ  2024 και ώρα 11:00, είτε ιδιοχείρως, είτε μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς – courier, είτε με κατάθεσή του στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος), με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας, σε σφραγισμένο φάκελο.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δ/νσης Αποκέντρωσης και Διοίκησης του Δήμου Αθηναίων, κα Ελένη Αρμύρα Σαπλαούρα, τηλ:2105277058, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected]

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κα. Κ.Μαλαξιανάκη, τηλ.:210-5227844, email: [email protected]