21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 13:44

24/10/2022 – 07/11/2022: Διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων για την «Προμήθεια Σειρήνων 2022»

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων για την «Προμήθεια Σειρήνων 2022» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού του Δήμου Αθηναίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (του άρθρου της μελέτης).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 60.000,00€), με ταξινόμηση κατά CPV: 35240000-8 – Σειρήνες.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 172629

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 24/10/2022 και ώρα 10:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 07/11/2022 και ώρα 12:00 μ.μ.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (άρθρο 38, παρ.7 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 76928/13.07.2021 ΚΥΑ (3075 Β).
Ο χρόνος υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ανάρτηση του Συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα καλύπτει το ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι ποσό 1.200,00€.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 290581/21.10.2022 Διακήρυξης.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Για την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Πέραν της απαιτούμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης, ο ανάδοχος για την εγγυημένη καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας, θα καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας το ύψος της οποίας ορίζεται χωρίς τον Φ.Π.Α. στο ποσό των 3.000,00€.
Η Εγγύηση καλής λειτουργίας προμήθειας, θα είναι τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Η εγγύηση δίνεται από τον προμηθευτή.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου αρ. 9, 1ος όροφος, επί των όρων της διακήρυξης e-mail: [email protected], [email protected] τηλ: 210-5223142, πληροφορίες: κα. Ελεάννα Σακελλαροπούλου, και επί των τεχνικών προδιαγραφών από τη Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού, Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού του Δήμου Αθηναίων email: [email protected], πληροφορίες: κος. Γκούμας Νικόλαος, τηλ. 2109224873, email: [email protected], κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, και θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες.