18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 10:50

18/10/2021 – 29/10/2021: Διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού φίλτρων σαρώθρων της Διεύθυνσης Μηχανολογικού

Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην προμήθεια «μηχανήματος καθαρισμού φίλτρων σαρώθρων της Διεύθυνσης Μηχανολογικού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 258393 – 07-10-21 (ΑΔΑ:6Μ3ΓΩ6Μ-ΒΜΤ) Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ  ευρώ  (7.688,00€) συμπ/νου ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει με βάση την συμφερότερη οικονομική προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών.

Τα είδη θα παραδοθούν, εφάπαξ,  στο Αμαξοστάσιο του Δήμου (Ιεράς Οδός 151, Αιγάλεω) σε διάστημα ενός (1) μήνα από την επόμενη της ανάρτησης του Συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου  2021 και ώρα 12:00π.μ, να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος όροφος υπόψη κ. Παπαδημητρίου), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας).

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Μελετών, προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δ/νσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων, κ. ΣΙΔΕΡΙΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τηλ: 210 – 3422416, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected]

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, Προκόπιος Παπαδημητρίου,τηλ.213-2082910, email: [email protected]