Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά άρθρο, συνολικής εκτιμώμενης αξίας διακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες τρία ευρώ #229.003,00€# χωρίς ΦΠΑ 13% & 24% (#278.746,97€# – διακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια σαράντα έξι ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%).Η διαδικασία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr/, του ως άνω Συστήματος, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα άρθρα 2.7 και 3.1 της διακήρυξης.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 80210

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 18/10/2019 και ώρα 08:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 14/11/2019 και ώρα 11:00

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά ανά άρθρο: είτε για ένα άρθρο είτε για περισσότερα είτε για το σύνολο αυτών, στο σύνολο δε των ζητούμενων ποσοτήτων έκαστου άρθρου, σύμφωνα με τους πίνακες και τα αναφερόμενα στα άρθρα 1.2.Β & 1.3 της διακήρυξης και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στα σχετικά άρθρα της.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016). Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας των αγαθών ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης ισχύος. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ανά τρίμηνο, ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος Αστικής Πανίδας και του Τμήματος Εθνικού Κήπου.

Για την έγκυρη συμμετοχή απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας καθορίζεται στο ποσοστό του 2% της εκτιμώμενης συνολικής αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα άρθρα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων, σύμφωνα με το ανωτέρω καθορισθέν ποσοστό.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου Αθηναίων.

  • Πληροφορίες, έντυπα καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, [email protected], της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Π. Μυριανθοπούλου, p.myrianthopoulou@athens.gr, Τηλ.: 210 5245828 & 213 2082954.

  • Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα Παραρτήματα Α΄, Β΄ και Γ΄ της διαδικασίας, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Αστικής Πανίδας, [email protected], της Δ/νσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. Χαρπαλής Πέτρος, [email protected], Τσακάλογλου Μαίρη, [email protected], τηλ.: 210 3239201-2.

Τα έξοδα δημοσίευσης (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) της παρούσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Προκήρυξη υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 14/10/2019.