12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 15:00

18/04/2022 – 12/05/2022: Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου του Υποέργου «Αξιοποίηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για δράσεις καθαριότητας στον Δήμο Αθηναίων»

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει Ηλεκτρονική Ανοικτή Διαδικασία Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου του Υποέργου «Αξιοποίηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για δράσεις καθαριότητας στον Δήμο Αθηναίων», στο πλαίσιο της Πράξης “Αξιοποίηση της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας για δράσεις καθαριότητας στον Δήμο Αθηναίων” με κωδικό ΟΠΣ 5165209 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ”Αττική 2014-2020” και τον Άξονα Προτεραιότητας ”Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής”, σύμφωνα με το άρθρο 20 Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα του Ν.4412/2016, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 891.684,00€ συμπ/νου του δικαιώματος προαίρεσης και Φ.Π.Α. 24%.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 159043

  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 18/04/2022 και ώρα 10:00 π.μ.
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12/05/2022 και ώρα 12:00 μ.μ.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητουμένων υπηρεσιών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Χρόνος έναρξης ισχύος της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 11 της ΥΑ 76928/13.07.2021 (ΦΕΚ 3075 Β΄) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαεπτά (17) μήνες από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ με δυνατότητα χρονικής παράτασης κατά επτά (7) μήνες, σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, εφόσον είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές, την παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων και τους όρους της Διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής, και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός δικαιώματος προαίρεσης και ΦΠΑ και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης.

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον με το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης προσαυξημένο κατά εξήντα (60) ημέρες.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται πλήρης και ελεύθερη πρόσβαση από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Πληροφορίες, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κ. Αναστάσιος Χουλιαράς, e-mail: [email protected] και [email protected] – τηλ. 210-5245828, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Τμήμα Πολιτικών Ισότητας και Αντιμετώπισης Διακρίσεων, email: [email protected], πληροφορίες: Γεωργία Μπούρη, τηλ. 210-5210634, 210-5210701, email: [email protected], κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.