Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην προμήθεια βιομηχανικών υλικών και αναλωσίμων για τα συνεργεία του Τμήματος Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου Αθηναίων για ένα (1) έτος για τις ανάγκες της Δ/νσης Μηχανολογικού – Τμήμα Μελετών, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενδεικτικού προϋπολογισμού είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εννιά ευρώ και δέκα λεπτών (22.959,10€) συμπ/νου ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ.1 περ.31 του άρθρου 2, σύμφωνα με το άρ.118 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 314973/10-12-2019 (ΑΔΑ:ΩΠΣΖΩ6Μ-Σ6Η) Απόφαση Δημάρχου.

Η ανάθεση θα γίνει εφόσον η προσφορά είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας, για κάθε Ομάδα του προϋπολογισμού της Μελέτης.

Κάθε προσφέρων δύναται να συμμετέχει σε μία ή περισσότερες Ομάδες της Μελέτης.

Ο προσφέρων θα πρέπει να δώσει προσφορά για όλα τα Άρθρα της Ομάδας στην οποία προσφέρει αλλιώς η προσφορά του δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Τα είδη θα παραδοθούν εφάπαξ στο Αμαξοστάσιο του Δήμου (Ιερά Οδός 151, Αιγάλεω) σε διάστημα δύο (2) μηνών από την ανάρτηση του Συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00, να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών-Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος υπόψη κας Τοπούζογλου), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος), με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Μελετών, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δ/νσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων, Τηλ.: 210 3422416 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected].

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κ. Παλαιολόγου 9, κα Ε. Τοπούζογλου, τηλ.: 210 5223142, email: [email protected]