16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 11:26

16/11/2021 – 15/12/2021 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ έως 30/12/2021): Διακήρυξη για την «Συντήρηση και Επισκευή των Μηχανισμών Βύθισης – Ανύψωσης Απορριμματοκιβωτίων με συμπίεση τριετούς διάρκειας»

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’αρ.1819/13-12-2021(ΑΔΑ:9ΕΩ1Ω6Μ-7ΩΝ) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής και την υπ’ αρ. 358298/17-12-2021 (ΑΔΑ:9ΙΙΝΩ6Μ-2ΚΘ) Απόφαση Δημάρχου, παρατείνεται κατά δεκαπέντε (15) ημέρες ο αρχικός (15-12-2021) χρόνος καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ήτοι έως την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021 που αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, για την «Συντήρηση και επισκευή των μηχανισμών βύθισης – ανύψωσης απορριμματοκιβωτίων με συμπίεση τριετούς διάρκειας» (ΑΔΑΜ:21PROC009537375/15-11-2021) για τις ανάγκες της Δ/νσης Μηχανολογικού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με έναρξη ισχύος της σύμβασης την ημερομηνία καταχώρισης της στο ΚΗΜΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού: 329.360,00€ άνευ Φ.Π.Α. (408.406,40€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%) ως εξής:

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15/12/2021 12:00

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30/12/2021, 12:00

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 142761


Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει Ηλεκτρονική Ανοικτή Διαδικασία Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Συντήρηση και Επισκευή των Μηχανισμών Βύθισης – Ανύψωσης Απορριμματοκιβωτίων με συμπίεση τριετούς διάρκειας», για τις ανάγκες της Δ/νσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισμού: 408.406,40€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 142761

Ø  Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 16/11/2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Ø  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/12/2021 και ώρα 12:00  μ.μ.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητουμένων υπηρεσιών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Χρόνος έναρξης ισχύος της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 11 της ΥΑ 76928/13.07.2021 (ΦΕΚ 3075 Β΄) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».

Η χρονική υλοποίηση των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ορίζεται σε τρία (3) έτη  από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης της Σύμβασης. Εντός του χρόνου διάρκειας της εκτέλεσης της Σύμβασης θα υπάρχουν τμηματικές παραδόσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξαμηνιαίας συντήρησης και τις ανακύπτουσες υπηρεσίες επισκευής.

Η ελάχιστη συνολική χρονική διάρκεια της Σύμβασης συνυπολογιζόμενου του απαιτούμενου χρόνου εγγυημένης λειτουργίας ορίζεται σε τρία (3) έτη και δώδεκα μήνες (12) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

Η τελική χρονική διάρκεια θα εξαρτηθεί από τον χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών συντήρησης και αντίστοιχα χρόνο εγγυημένης λειτουργίας. Δεν υπάρχει η υποχρέωση για εξάντληση του ποσού της Σύμβασης στην περίπτωση όπου δεν υπάρξει η ανάγκη για απαιτούμενες εργασίες επισκευών

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VIII, η οποία θα καλύπτει το δύο (2) τοις εκατό (%) της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α., ήτοι ποσού έξι χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών #6.587,20 €#

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.2.2 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, ήτοι 13.174,40€ και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον με το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης προσαυξημένο κατά εξήντα (60) ημέρες.

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή των επισκευασμένων μηχανισμών βύθισης-ανύψωσης (και των πιστοποιητικών καταλληλότητας αν απαιτούνται) από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, ορίζεται κατά ελάχιστο σε δώδεκα (12) μήνες. Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα οφειλόμενη σε κακή ποιότητα εργασιών ή ανταλλακτικού πρέπει να επανορθώνεται το συντομότερο από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα καταθέτει για κάθε επισκευή που θα πραγματοποιείται στους μηχανισμούς βύθισης- ανύψωσης εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας εργασιών και ανταλλακτικών ύψους 250,00€ ανά επισκευή με χρόνο διάρκειας της εγγυητικής τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) μήνες.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται πλήρης και ελεύθερη πρόσβαση από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr.

Πληροφορίες καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 210 5223142, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Ε. Τοπούζογλου, e-mail: [email protected].

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Μηχανολογικού – Τμήμα Μελετών, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  email: [email protected] Πληροφορίες: Γιώργος Σιδερικούδης, τηλ. 210-3422416, email:%[email protected] κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες