16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 10:00

16/08/2021 – 14/09/2021: Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Αθηναίων» για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Αθηναίων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 312.932,60€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α.: 252.365,00€)

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, δηλαδή εκείνη η προσφορά που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της Ομάδας και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους για κάθε Ομάδα ξεχωριστά, όχι όμως για μέρος των ειδών μιας ομάδας, όπως αυτές περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Ανάδοχος/ ανάδοχοι θα αναδειχτεί/ αναδειχτούν ο/οι προσφέρων/ προσφέροντες την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής, για το σύνολο της κάθε Ομάδας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 136298

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 16-08-2021 και ώρα 10:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 14-09-2021 και ώρα 12:00

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας – παράδοσης των ειδών και τ’ επέκταση της σύμβασης ορίζεται όχι πέραν των δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης της σύμβασης και της ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται το δύο (2) τοις εκατό (%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α.

α) Αναλυτικά το ποσό της εγγυητικής που θα αντιστοιχεί στο δύο τοις εκατό (2%) επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α,

  • για το σύνολο των ομάδων του διαγωνισμού είναι 5.047,30€,

  • ή για το σύνολο της ομάδας ή των ομάδων που θα συμμετάσχει είναι:

ΟΜΑΔΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΜΑΔΑ 1

1.750,00 €

ΟΜΑΔΑ 2

360,00 €

ΟΜΑΔΑ 3

550,00 €

ΟΜΑΔΑ 4

1.876,40 €

ΟΜΑΔΑ 5

360,00 €

ΟΜΑΔΑ 6

30,90 €

ΟΜΑΔΑ 7

120,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

5.047,30 €

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 203645/04.08.2021 Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο/οι ανάδοχος/οι θα προσκομίσει/ουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης.

Πληροφορίες για την εν λόγω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 213 2082910, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Ελένη Νόνα, e-mail: [email protected].

Γνωστοποίηση της Προκήρυξης της παρούσας σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 9-08-2021

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, και θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες.