Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει ότι την 16η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 – 10:30, ενώπιον της αρμόδιας 3μελούς Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών, στο δημοτικό κατάστημα που εδρεύει η Δ/νση Προμηθειών του Δήμου Αθηναίων, επί της οδού Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα, στον 1ο όροφο, θα διεξαχθεί: Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την υπηρεσία «Εργασίες καθαρισμού από συνθήματα & tags των επιφανειών κτηρίων που βρίσκονται σε κεντρικές οδούς της πόλης, του Δήμου Αθηναίων», σύμφωνα με σχετικό αίτημα του Τμήματος Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Τεκμηρίωσης της Δ/νσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων.

Οι προσφορές υποβάλλονται επί αποδείξει :

(α) ιδιοχείρως με κατάθεσή τους στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 του διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών), στο δημοτικό κατάστημα που εδρεύει η Δ/νση Προμηθειών του Δήμου Αθηναίων, επί της οδού Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα, στον 1ο όροφο.

είτε (β) με ταχυδρομική επιστολή με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά (courier) στη Δ/νση Προμηθειών του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα, 1ος όροφος)

είτε (γ) με κατάθεσή τους στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22 – 2ος όροφος)

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Το ύψος της καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμβασης/συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016).

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

Οι εργασίες απομάκρυνσης των συνθημάτων (tags-graffiti), θα εκτελούνται άμεσα εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας, καθ’όλη τη διάρκεια του έτους (ανεξάρτητα εάν πρόκειται για εργάσιμες ημέρες ή αργίες), και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου.

Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης συνυπολογιζόμενου του χρόνου εγγύησης καλής εκτέλεσης, ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης – ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 69.787,20 € (Εξήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια ογδόντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά) συμπ. ΦΠΑ 24%. Στο Παράρτημα Ε΄ «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» αναφέρεται αναλυτικά η τιμή μονάδος m2 (τετραγωνικό μέτρο)

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο της ζητούμενης υπηρεσίας. υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στα σχετικά άρθρα της Προκήρυξης και του τεύχους “Όροι Διακήρυξης”. Τα έγγραφα της σύμβασης (Προκήρυξη, Διακήρυξη, Παραρτήματα) είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr και στο portal του Δήμου Αθηναίων.

Πληροφορίες, έντυπα (ιδιαίτερα το Τ.Ε.Υ.Δ.), καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κα Κοντολέων Παρασκευή., p.kontoleon@athens.gr και [email protected], Τηλ: 210 5223142, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Τεκμηρίωσης, της Δ/νσης Καθαριότητας- Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, κ. Ράπτη Αργύριο, Τηλ:210 3402432, t.sxed.prog.tek.kath@athens.gr, , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με κράτηση α) 0,06% επί συμβατικού ποσού άνευ ΦΠΑ υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (τέλη χαρτοσήμου 3% και 20% επί τελών χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ), β) 0,06% επί συμβατικού ποσού άνευ ΦΠΑ υπέρ ΑΕΠΠ (τέλη χαρτοσήμου 3% και 20% επί τελών χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ), γ) 8% (υπηρεσία), δ) δαπάνη της δημοσίευσης (αρχικής και επαναληπτικής). Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.