Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών που αφορά την «αποχλόαση σε Λόφους, Άλση, Κοιμητήρια, Κατασκηνώσεις και άλλους κοινόχρηστους χώρους αρμοδιότητος του Δήμου Αθηναίων για το έτος 2020»,ενδεικτικού προϋπολογισμού: 73.656,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ανάδοχοι υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Προσφορές υποβάλλονται κατά άρθρο σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016).

Ο κύριος όγκος των εργασιών αποχλόασης (ποσοστό τουλάχιστον 80%) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31.07.2020.

Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση των υπηρεσιών αποχλόασης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος της Αντιπυρικής περιόδου 2020.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 ενώπιον της ορισμένης αρμόδιας Επιτροπής, στις 16-01-2020 ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών: 10:00 π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών: 10:30π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου αρ. 9, 1ος όροφος, επί των όρων της διακήρυξης κo Aθανάσιο Καρακατσάνη e-mail: [email protected] τηλ: 213 2082 959 και επί των τεχνικών προδιαγραφών με την Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας –Τμήμα Τμ Σχεδιασμού Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τον κα Καμπίτση Ευαγγελία, [email protected], [email protected], Τηλ: 210 –7482678.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης μέσω: α) της ιστοσελίδας του Δήμου Αθηναίων http://www.cityofathens.gr β) του ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr/.