15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 14:55

15/10/2021 – 02/11/2021: Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων δήμου Αθηναίων»

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»,

Εκτιμώμενης αξίας 4.629.032,26 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) ήτοι Συνολικού Προϋπολογισμού Δημοπράτησης Έργου: 5.740.000,00 €

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι δύο τμήματα:

  • Το Τμήμα 1 αφορά την “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ” με δαπάνη εργασιών συνολικά 1.180.956,80 € (οικοδομικά: 935.671,80 € και ηλεκτρομηχανολογικά 245.285,00 €) και προϋπολογισμό έργου 2.056.004,79 € με ΦΠΑ.
     
  • Τμήμα 2 αφορά την “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ” με δαπάνη εργασιών συνολικά 2.156.067,60 € (οικοδομικά: 1.178.862,60 € και ηλεκτρομηχανολογικά 977.205,00 €) και προϋπολογισμό έργου 3.683.995,22 € με ΦΠΑ.

τα  οποία ανατίθενται με διακριτές συμβάσεις.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει προσφορά σε ένα μόνο από τα δύο τμήματα του έργου. Δεν μπορεί να υποβάλλει προσφορά και στα δύο τμήματα του έργου. Ο υποψήφιος που συμμετέχει με την προσφορά του στο τμήμα 1 δεν μπορεί να συμμετέχει με προσφορά στο τμήμα 2 και αντίστροφα. Ο ηλεκτρονικός φάκελος του κάθε φορέα θα περιλαμβάνει ξεχωριστούς υποφακέλους που θα αναφέρεται σε ποιο τμήμα του συνολικού έργου κατατίθεται προσφορά.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η ορίζεται η 02-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 Μ.Μ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με κωδικό ΟΠΣ 5109432 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις αστικές περιοχές». Η δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε 5.740.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ) και επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ: 3.746.786,01 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% )

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: 1.993.213,99 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% )

Σημ: Mπορείτε να βρείτε εδώ σε συμπιεσμένη μορφή την μελέτη έργου