Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 29.09.2020,  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 πμ, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Π.Δ.270/81, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί φανερή, πλειοδοτική, προφορική δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου  για τη διαχείριση και την ανακύκλωση(κενών) μελανοδοχείων, Σαν ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των δεκαπέντε λεπτών (0.15) € για κάθε τεμάχιο άδειου τόνερ/drum και εφόσον δεν βρεθεί ανάδοχος, ο οποίος θα μπορέσει να προσφέρει το παραπάνω συνολικό ποσό, θα κηρυχθεί ανάδοχος η εταιρεία που θα προσφέρει μελάνια, τόνερ και γραφική ύλη ισόποσης αξίας.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσό ίσο με το 2% της υπολογισμένης εκποιούμενης ποσότητας, ήτοι : 3.000  toner Χ 0,15 € = 450 €  και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας.  Εγγυητική με το ίδιο ποσό θα πρέπει να κατατεθεί και από τον εγγυητή (ελάχιστη τιμή της εγγυητικής επιστολής ορίζεται στο ποσό των 50€).  (άρθρο 3 των όρων της Διακήρυξης).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρια (3) έτη αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής της, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) επιπλέον έτους. (άρθρο 6 των όρων της Διακήρυξης).

Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής, επιχειρήσεις που διαθέτουν Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ή όμορων Διοικήσεων και Άδεια προσωρινής αποθήκευσης ή/και μεταφόρτωσης ή/και αξιοποίησης ή/και διάθεσης μη επικίνδυνων αποβλήτων. Τέλος θα πρέπει να αποδέχονται τους όρους και τις υποχρεώσεις του άρθρου 4 και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 των όρων της διακήρυξης.

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Καθαριότητας- Ανακύκλωσης, Τμήμα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Αθηναίων, Ιερά οδός 151, email: [email protected], τηλ.: 210-3402476, 210-3402485 , κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον πλειοδοτούντα.