12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 14:25

15/01/2024: Διενέργεια κλήρωσης Τεχνικών Υπαλλήλων εγγεγραμμένων στο ΜΗΜΕΔ και δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο: «Έργα οδοποιίας και κατασκευή δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης στην περιοχή του Ελαιώνα»

Η Διεύθυνση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αθηναίων, ως συντονίζουσα Διεύθυνση, κατ’ εφαρμογή:

1. Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 και ισχύει,
2. Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 και ισχύει,
3. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Της Εγκυκλίου 2 Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/6703/ΦΝ466/26-01-2018,

θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων εγγεγραμμένους στο Μη.Μ.Ε.Δ. που τηρείται στην Αναθέτουσα Αρχή και στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού έργου, ήτοι: «Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν και τα ακόλουθα: α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής ή βάσει πλήρως αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περ. ζ’, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες, που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό.»

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τριών τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών μελών και τριών τεχνικών υπαλλήλων αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: “ Έργα οδοποιίας και κατασκευή δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης στην περιοχή του Ελαιώνα”, συνολικού προϋπολογισμού 37.450.495,00 Ευρώ με Φ.Π.Α 24% συμπεριλαμβανομένων 6.450.495,00€ ως δικαίωμα προαίρεσης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η ΔΗ.Σ.)

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας [RRF], το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU) και υπάρχει σχετική εγγεγραμμένη πίστωση στον κωδικό: Κ.Α. . 7333.127 Φ63 Δ43 στον Προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων 2024 με Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΡΣΚΤΩ6Μ-ΗΙΗ) ΑΑΥ Α01562/2023 και με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 23REQ014023287 2023-12-21.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο, καθώς το φυσικό αντικείμενο είναι ενιαίο και αδιαίρετο και το έργο πρέπει να καταστεί εν το συνόλω λειτουργικό και αφορά στην αστική ανάπλαση της πρώην βιομηχανικής περιοχής Βοτανικού / Ελαιώνα, την κατασκευή έργων οδοποιίας και κατασκευή δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης στην περιοχή του Ελαιώνα, το οποίο αποτελεί ενιαίο και αδιαίρετο λειτουργικά σύνολο. Οι εργασίες που συμπεριλαμβάνονται στην σχετική μελέτη έχουν συγκεκριμένη αλληλουχία, ενώ κάποιες θα εκτελούνται ταυτόχρονα στην περιοχή επέμβασης με στόχο την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος ως προς την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αισθητική των κατασκευών. Ο συνολικός προγραμματισμός και η συνολική ευθύνη ως προς τη διοίκηση του έργου αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ορθή ολοκλήρωσή του,

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαοχτώ (18) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Σκοπός του έργου είναι η ανάπλαση της περιοχής του Βοτανικού/Ελαιώνα που καλύπτει μία έκταση 9.000 στρεμμάτων ενώ το αθηναϊκό μέρος καλύπτει περίπου 2.120.000 τμ. Το προτεινόμενο έργο είναι αρμοδιότητας του Δήμου Αθηναίων, αφορά τις υποδομές της περιοχής του Ελαιώνα και περιλαμβάνει υποέργα διαφορετικής φύσης και βαθμού ωριμότητας.

Η περιοχή του Βοτανικού / Ελαιώνα θα μεταμορφωθεί με την κατασκευή του γηπέδου του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου (ΠΑΟ) και των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη ΠΑΟ, αλλά και παράλληλα έργα για υποδομές και αναπλάσεις.
Το παρόν δημοπρατούμενο έργο αφορά έργα βασικών υποδομών, όπως συγκοινωνιακά, δίκτυα αποχέτευσης όμβριων υδάτων και ακαθάρτων, μεγάλα τεχνικά έργα και έργα Η/Μ εγκαταστάσεων.

Η συνολική παρέμβαση που μελετήθηκε στην περιοχή Ελαιώνα περιλαμβάνει:
α)έργα οδοποιίας (κατεδαφίσεις, διανοίξεις, υποβάσεις, ασφαλτοστρώσεις, πεζοδρόμια, οδο-φωτισμό) και την εγκατάσταση δικτύων υποδομής, για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων και των ακαθάρτων στην ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα καθώς και εντός του κοινόχρηστου χώρου της περιοχής της διπλής ανάπλασης. Ειδικότερα στις προς υλοποίηση παρεμβάσεις περιλαμβάνεται επί πλέον, και η «Ανάπλαση της Ιεράς Οδού με ποδηλατόδρομο». Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο κατά μήκος της Ιεράς Οδού προβλέπονται γραμμικοί κοινόχρηστοι χώροι πλάτους 20 m εκατέρωθεν του οδικού άξονα, ενώ λόγω της στρατηγικής και της ιστορικής του σημασίας, προτείνεται και η υλοποίηση ποδηλατοδρόμου

β) έργα Ομβρίων και Αποχέτευσης Η περιοχή παρέμβασης για τις υποδομές ομβρίων είναι βορείως της οδού Αγ. Πολυκάρπου, όπου δηλαδή έχουν ολοκληρωθεί οι πράξεις εφαρμογής. Τα απαιτούμενα υδραυλικά έργα περιλαμβάνουν 1. Δίκτυο όμβριων υδάτων 2. Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων. Για την ανάληψη της υλοποίησης του αποχετευτικού δικτύου της περιοχή είναι απαραίτητη η συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ με τις απαραίτητες εγκρίσεις . 3. Καθαρισμός και αποκατάσταση ρέματος Προφ. Δανιήλ: το συγκεκριμένο τμήμα του ρέματος είναι οριοθετημένο σύμφωνα με το ΦΕΚ 48/ΑΑΠ/2009. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης είναι ανω των 400μ, εντός του ακινήτου της Διπλής Ανάπλασης.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 05η Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη.
Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00 μ.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 07η Μαρτίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα η 11:00 π.μ.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις κατ’ εφαρμογή του ως άνω [1]:

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ή ΤΕ ΠΟΛΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΠΕ ή ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-και ΠΕ ή ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Έργο της Επιτροπής Διεξαγωγής-Διενέργειας Κληρώσεων τεχνικών υπαλλήλων εγγεγραμμένων στο Μη.Μ.Ε.Δ. του Δήμου Αθηναίων σύμφωνα με το με αρ. πρωτ 135539/24-05-21 και το με 138540/26-5-2021 είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών (τεχνικών υπαλλήλων) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15-01-2024 και ώρα 12:00 μ. μέσω του Προγράμματος-Εφαρμογής-Διενέργειας Κληρώσεων (ΑΔΑ:9ΑΒΛΩ6Μ-ΔΦΩ).