Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 3ων ΕΤΩΝ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά Ομάδα, μέγιστης ενδεικτικής εκτιμώμενης αξίας ενός εκατομμυρίου είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι εννέα ευρώ (1.022.529,00€) χωρίς ΦΠΑ 24% ήτοι, ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (1.267.935,96€) συμπ. ΦΠΑ 24%.

Η παρούσα Συμφωνία-Πλαίσιο υποδιαιρείται σε τέσσερις (4) Ομάδες οι οποίες περιλαμβάνουν ελαστικά επίσωτρα διαφόρων διαστάσεων, τύπων και ποσοτήτων, ως φαίνονται αναλυτικά στους πίνακες του υποάρθρου 1.2.Γ.1.1 της διακήρυξης. Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά ανά Ομάδα: είτε για μία ομάδα είτε για περισσότερες ομάδες είτε για το σύνολο αυτών, στο σύνολο δε του περιεχομένου έκαστης ομάδας. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο με τρεις (3) οικονομικούς φορείς ανά Ομάδα, εφόσον υπάρξει επαρκής αριθμός προμηθευτών που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στο κριτήριο ανάθεσης, οι οποίοι θα υπογράψουν τη Συμφωνία – Πλαίσιο. Σε περίπτωση ανάδειξης μικρότερου αριθμού οικονομικών φορέων, μπορεί να συναφθεί Συμφωνία-πλαίσιο με λιγότερους ή όλους τους οικονομικούς φορείς (π.χ. έναν ή και δύο οικονομικούς φορείς).

Η διαδικασία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr, του ως άνω Συστήματος, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα άρθρα 2.7 και 3.1 της διακήρυξης.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 81975

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:    14-12-2019, 08:00   

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15-01-2020, 11:00

Χρόνος έναρξης ισχύος της συμφωνίας-πλαίσιο ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016).

Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος της συμφωνίας-πλαίσιο ορίζεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. Προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της συμφωνίας-πλαίσιο για ένα (1) επιπλέον έτος.

Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους συμβάσεων, που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συμφωνίας – πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο.

Χρόνος έναρξης ισχύος έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016).

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

ΔΕΝ απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής,

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου Αθηναίων.

Πληροφορίες, έντυπα καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, [email protected], της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Π. Μυριανθοπούλου, [email protected], Τηλέφωνα: 210 5245828 & 213 2082954.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα Παραρτήματα Α΄, Β΄ Γ΄και Θ΄ της διαδικασίας, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Μελετών, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Δ/νσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. Κάγκας Νίκος, [email protected], τηλ.:210 3402535.

Τα έξοδα δημοσίευσης (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) της παρούσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Προκήρυξη υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 10/12/2019.