13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 10:41

14/07/2022 – 25/07/2022: Ανακοίνωση υπ’αριθμό ΣΟΧ 3/2022 που αφορά πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Αθηναίων»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ’αριθμό ΣΟΧ 3/2022 Ανακοίνωσης Δημάρχου Αθηναίων (46925/18-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΞΜΓΩ6Μ-ΞΕΥ))


Ανακοινώνεται η με Α.Π. 46925/18-02-2022 ανακοίνωση υπ’αριθμό ΣΟΧ 3/2022, τα παραρτήματα και η αίτηση, που αφορούν την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Αθηναίων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09 «Προώθηση της Κοινωνικής ΄Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση Κοινωνικής Συνοχής», στο Δήμο Αθηναίων, που εδρεύει στη Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων μετά των συνημμένων δικαιολογητικών που μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022 έως και Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022.

MONO ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΛΙΟΣΙΩΝ 22, Τ.Κ. 10438, ΑΘΗΝΑ απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου υπόψιν κ. Γιαννέλη (τηλ. επικοινωνίας: 210 5277450, 210 5277509, 210 5277480, 210 5277452, 210 5277553, 210 5277510, 210 5277514, 210 5277516, 210 5277520).

Επισήμανση: Σύμφωνα με την Α.Π.273380/8-12-2020 Απόφαση Υλοποίησης με ιδία μέσα η σύμβαση των προσληφθέντων θα είναι εως 30/06/2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης υπό την προϋπόθεση συνέχισης του Υποέργου.

Δείτε παρακάτω: