19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 13:07

Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ’αριθμό ΣΟΧ 3/2022 Ανακοίνωσης Δημάρχου Αθηναίων (46925/18-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΞΜΓΩ6Μ-ΞΕΥ))

Δημοσιεύονται ο Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας καθώς και ο Πίνακας Απορριπτέων, της με Α.Π. 46925/18-02-2022 Ανακοίνωσης υπ’αριθμό ΣΟΧ 3/2022, που αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Αθηναίων» στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09 «Προώθηση της Κοινωνικής ΄Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση Κοινωνικής Συνοχής», στο Δήμο Αθηναίων, που εδρεύει στη Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.