14 ΜΑΪ́ΟΥ 2020 11:06

14/05/2020 – 20/05/2020: Προμήθεια χημικού καθαριστικού (απορρυπαντικού) για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του COVID – 19

Ο Δήμος Αθηναίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 566/11.05.2020 (ΑΔΑ:64ΤΗΩ6Μ-0ΧΠ) Πράξη Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προβεί στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), σύμφωνα και με την παρ. 3 εδ. α΄και β΄ του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55) για την ‘’Προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών – Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του“, σε συνδυασμό και με την από 1η Απριλίου 2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- ‘’ Οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη χρήση του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με την κρίση της νόσου COVID – 19’’, για την ‘’Προμήθεια χημικού καθαριστικού (απορρυπαντικού) για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του COVID – 19’’.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των #48.360,00€# συμπ. Φ.Π.Α. 24% (39.000,00 € άνευ Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα όπως υποβάλλει προσφορά, λόγω του κατεπείγοντος, έως την 20η Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

(ΠΡΟΣ: Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης & Αρχείου, email: t.geniko.protokolo@athens.gr, με κοινοποίηση στη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων

email: [email protected], [email protected],)

Η ανάδειξη του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων του υπό προμήθεια είδους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη συνημμένη με την παρούσα πρόσκληση Μελέτη (Τεχνική Έκθεση, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης των ειδών ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως του ποσού και όχι πέρα των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά και σε χώρο που θα υποδειχθεί από τη Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στη συνημμένη με την παρούσα πρόσκληση Μελέτη (Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές προδιαγραφές – Συγγραφή Υποχρεώσεων- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης

Τμήμα Μελετών, Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης &

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Πληροφορίες: κ. Χ. Φωτάκης, τηλ.: 210 3402469

email: [email protected]

Πληροφορίες, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διαδικασίας: Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, [email protected], τηλ.: 213 2082956, της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Καλλιόπη Πάλλη, [email protected], Τηλ: 213 2082955