Ο Δήμος Αθηναίων, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 176585/27-06-2019 (ΑΔΑ: 6ΟΡΖΩ6Μ-ΣΨΣ) Απόφασης Δημάρχου και της υπ’ αρ. πρωτ. 208890/1-8-2019 (ΑΔΑ: 6ΦΤ9Ω6Μ-ΜΨΟ, ΑΔΑΜ: 19AWRD005384387) προτίθεται να προβεί στην επανάληψη της διαδικασίας για το άρθρο 2 (τσάντες βιολογικού υλικού) της «Προμήθειας λοιπού εξοπλισμού εργαστηρίων (ψυγεία αντιδραστήρων, δειγμάτων και φαρμάκων – τσάντες μεταφοράς βιολογικού υλικού – συσκευές απιονισμένου νερού) των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Αθηναίων, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού πεντακοσίων ευρώ (500,00€) συν ΦΠΑ 24% εκατόν είκοσι ευρώ (120,00€), ήτοι συνολικά εξακόσια είκοσι ευρώ (620,00€), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Η ανάθεση θα γίνει εφόσον η προσφορά είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά άρθρο, σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

Ο χρόνος παράδοσης καθορίζεται έως σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι παραδόσεις θα πραγματοποιούνται πέντε (5) εργάσιμες ημέρες έπειτα από έγγραφη ή ηλεκτρονική ειδοποίηση της Υπηρεσίας προς τον προμηθευτή. Ως τόπος παράδοσης για τις τσάντες μεταφοράς βιολογικού υλικού ορίζεται η αποθήκη των Δημοτικών Ιατρείων στο 2ο Δημοτικό Ιατρείο, Φρειδερίκου και Φανοσθένους Σμιθ (Ν. Κόσμος).

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ., να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών-Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος υπόψη κ. Χουλιαρά), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος), με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δ/νσης Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων, κ. Σπυριδάκη Ε., τηλ: 2103626396, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email:[email protected].

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κ. Α. Χουλιαρά, τηλ.: 210 5245828, email: [email protected]