14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 10:50

11/10/2021 – 09/11/2021 (Παράταση μέχρι 22/11/2021): Διακήρυξη για την «Ενεργειακή αναβάθμιση & αυτοματοποίηση του συστήματος οδοφωτισμού δήμου Αθηναίων»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ υποβολής προσφορών  σε ηλεκτρονική διαδικασία σ΄΄υναψης δημόσιας σύμβασης

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει ότι, λόγω τεχνικής αδυναμίας του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ στην υποβολή προσφοράς ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 53.655.680,40€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% ( 43.270.710,00€ άνευ Φ.Π.Α.), εγκρίνει τη μετάθεση του δικαιώματος υποβολής της συγκεκριμένης οριστικής προσφοράς , η οποία θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 15.11.2021 και ώρα 09:30 έως και Τρίτη 16.11.2021 και ώρα 09:30, σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 1660/2021 Πράξη Οικονομικής Επιτροπής(ΑΔΑ:ΩΧΑΦΩ6Μ-ΒΜ5).

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ: 22/11/2021 και ώρα 10:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.: 15/11/2021

——————————————————————————————————————-

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» για τις ανάγκες της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού του Δήμου Αθηναίων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 53.655.680,40 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α.: 43.270.710,00€)

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, δυνάμει του άρθρου 86, σε συνδυασμό με το αρ. 87 του Ν.4412/2016, δηλαδή βάσει του κόστους του κύκλου ζωής των προσφερόμενων προϊόντων με χρήση προσέγγισης κόστους-αποτελεσματικότητας συναρτήσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής η οποία προσδιορίζεται από την κοστολόγηση του κύκλου ζωής του προϊόντος σε ορίζοντα 10ετίας και της τεχνικής αξιολόγησης του προσφερόμενου εξοπλισμού με βάση συγκεκριμένα κριτήρια – απαιτήσεις της Αναθέτουσας

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 140752

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:          11-10-2021 και ώρα 10:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών     09-11-2021 και ώρα 12:00

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).

Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης της παρούσας Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη, από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ και περιλαμβάνει τρία (3) Στάδια:

Οι χρονικές επικαλύψεις των Σταδίων 1 και 2 είναι αποδεκτές.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του κάθε Σταδίου του έργου, από την υπογραφή του συμφωνητικού προσδιορίζεται ακολούθως:

Στάδιο 1: Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει την προμήθεια και εγκατάσταση του περιγραφόμενου, στις τεχνικές προδιαγραφές, στο παρόν τεύχος και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό εξοπλισμού και για την διαχείριση του οδοφωτισμού, τμηματικά, εντός των 24 πρώτων μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης καθώς επίσης και την απεγκατάσταση παλαιών φωτιστικών σωμάτων μεταφορά τους σε αποθήκες της Αναθέτουσας

Στάδιο 2:Εκτέλεση μετρήσεων πεδίου, ρύθμιση απαιτούμενων επιπέδων φωτισμού, θέση σε λειτουργία του συστήματος φωτισμού, προγραμματισμός πλατφόρμας IoT, εντός των 24 πρώτων μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης.

Στάδιο 3: Ο Ανάδοχος θα εκκινήσει την παροχή των υπηρεσιών διαχείρισης εξοπλισμού. Ο Ανάδοχος, θα παρέχει τα απαιτούμενα του Σταδίου 3 για δέκα (10) έτη.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής,  η οποία θα καλύπτει το 2% (δύο) τοις εκατό (%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α, ποσού  οκτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δώδεκα ευρώ και είκοσι λεπτά (865.414,20€).

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 254019/04-10-2021 Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης (άρθρο 72 παρ. 4του ν. 4412/2016) το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς να συμπεριλαμβάνονται ο ΦΠΑ και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα περιλαμβάνει δύο διακριτές εγγυητικές ως κάτωθι:

  • 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς να συμπεριλαμβάνονται ο ΦΠΑ για το ΣΥΝΟΛΟ Α1 & Α2 .Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον 2 έτη προσαυξημένος κατά εξήντα (60) ημέρες.
  • 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς να συμπεριλαμβάνονται ο ΦΠΑ για το ΣΥΝΟΛΟ Β που θα αποδεσμευτεί μετά το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του Β.Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον 12 έτη προσαυξημένο κατά εξήντα (60) ημέρες.

Πληροφορίες για την εν λόγω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 213 2082910, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Ελένη Νόνα, e-mail: [email protected].

Γνωστοποίηση της Προκήρυξης της παρούσας σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 04-10-2021

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, και θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες.